VOG-info, jaargang 1 – nummer 15

Raamsdonksveer, 21 september 2005

Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen/activiteiten bij en van de ondernemersvereniging VOG:

Meedoen aan project collectieve inkoop brandpreventiemiddelen

De werkgroep heeft reeds een mooi aantal aanmeldingen gekregen, doch misschien bent u het vergeten. Als bijlage is het inventarisatieformulier nogmaals bijgevoegd om u alsnog in de gelegenheid te stellen u aan te melden.

Volgende VOG-vergadering 16 november

Zoals ook in de vorige mailing vermeld is de volgende VOG-vergadering gewijzigd naar woensdag 16 november as om 20.00u bij de Witte Leeuw. Gelet op programma voor deze vergadering raden wij alle leden en belangstellenden aan deze vergadering nu reeds in hun agenda te noteren. Zoals u van ons gewend bent zal deze laatste vergadering van dit jaar een aantal spraakmakende presentaties inclusief een ludieke act bevatten. We houden u op de hoogte!

Overleg bestuur VOG – gemeente

Afgelopen weken is er veelvuldig overleg geweest tussen het bestuur van de VOG en de gemeente. Ook via de media zijn diverse materies en gewenste acties nader belicht. O.a. volgende onderwerpen zijn momenteel actueel:

  • Maaien groen Maasdijk en Dombosch ten bate van een minimaal representatieve en prettige aanblik (gemeente is dag van overleg nog begonnen met maaien!)
  • Realiseren draadloze camerabeveiliging voor Dombosch per 1 januari 2006
  • Partijen motiveren om na 30 jaar te komen tot daadwerkelijk aanpak centrum Raamsdonksveer
  • Realiseren pilot-project Zalmweg om deze straat als voorbeeld te laten dienen voor aanblik/inrichting infrastructuur Dombosch
  • VOG-voorzet gemeentelijk actieplan (zie ook VOG-info nummer 13)

Ondanks dat er nu vanuit de gemeente aandacht is voor de door ons gewenste onderwerpen kan de mate van succes alleen afgemeten worden aan datgene wat feitelijk gerealiseerd wordt. Het bestuur van de VOG blijft derhalve actief in overleg met de gemeente aangaande deze en andere zaken en november zullen opnieuw vervolggesprekken met het college plaatsvinden.

Opleiding magazijnmedewerker voor VOG-leden?

Door leden zijn wij erop gewezen dat de NCvB deelname aan opleidingen (oa de opleiding magazijnmedewerker) aanbiedt waarbij verwezen wordt naar het VOG-lidmaatschap. De naam VOG wordt hierbij echter zonder toestemming gebruikt. Vanzelfsprekend bent u vrij om van een dergelijk initiatief gebruik te maken, doch dit betreft geen collectief traject dat door het VOG mede ondersteund wordt.

Collectieve trajecten zullen altijd tevoren via VOG-mail bekend gemaakt worden zodat u hiervan vooraf op de hoogte bent.

VOG-golf-evenement

Het eerder aangekondigde VOG-challenge golftoernooi is vanwege organisatorische redenen uitgesteld naar 1e helft 2006. Uitstel is echter geen afstel en begin volgend jaar zult u nadere info ontvangen omtrent dit groots op te zetten evenement.

Tot zover weer enige info. Bij vragen/onduidelijkheden graag reageren via de website of via het mailadres info@vogweb.nl .

Met vriendelijke groet,

Bestuur VOG