Afsluiting Hoofdstraat en centrumvisie?

Ondernemersvereniging VOG is met 300 ondernemers uit de gemeente als lid een toonaangevende vereniging binnen deze gemeente. Ondernemersverenging VOG tracht ook gesprekspartner te zijn bij de gemeente over onderwerpen die het economisch belang aangaan en/of ondernemers betreffen. Recentelijk is overleg gevoerd over de afsluiting van de Hoofdstraat en de centrumvisie.

Afsluiting Hoofdstraat

Aangaande deze kwestie is er reeds diverse malen gecommuniceerd met raad en college. Voornaam discussiepunt hierbij was (en is) dat de gemeente de indruk wekt dat alle ondernemers in de Hoofdstraat instemmen met de afsluiting terwijl dit in werkelijkheid niet zo blijkt te zijn; behalve mondelinge bezwaren bij oa de informatieavond zijn door ondernemers ook schriftelijke bezwaren bij de gemeente ingediend.
Ondanks het uitdrukkelijke verzoek vanuit de VOG aan de gemeente enkele weken geleden om alsnog de dialoog aan te gaan met de in de Hoofdstraat gevestigde ondernemers blijkt dit tot op heden niet gebeurt te zijn. Op schriftelijke bezwaren van ondernemers is formeel gereageerd en de afsluiting wordt nu mogelijk gerealiseerd zonder gewenst overleg met gevestigde ondernemers. Aan raad en college is daarom nogmaals de vraag gesteld of zij voornemens zijn tot de gewenste dialoog over te gaan alvorens de daadwerkelijke afsluiting gerealiseerd wordt.

Centrumvisie

Om tot een daadwerkelijke aanpak van het centrum van Raamsdonksveer te komen is door de gemeente besloten om eerst een centrumvisie vast te stellen. Hiervoor is een klankbordgroep herontwikkeling centrum Raamsdonksveer ingesteld die afgelopen maanden, in overleg met door gemeente ingehuurde adviesbureau, een conceptvisie heeft vastgesteld. Afspraak was bij laatste overleg met aanwezige wethouders dat de conceptvisie in december aan de raad voorgelegd zou worden om te streven naar een definitieve visie voor 31 maart 2006 (vanuit de VOG wordt enige snelheid van belang geacht zodat zo spoedig mogelijk na de visievaststelling met de vervolgstappen begonnen kan worden).
Volgens de laatste info blijkt echter dat deze conceptvisie pas in januari aan de raad zal worden voorgelegd. Dit gebeurt zonder dat betreffende klankbordgroep van deze vertraging op de hoogte is gesteld en de redenen voor deze vertraging zijn nog onduidelijk. Deze vertraging zal mogelijk ook weer vertraging opleveren voor het vaststellen van een definitieve visie en daarmee vertraging voor het daadwerkelijk opstarten van een aanpak.
Komende periode zal vanuit de VOG nogmaals geprobeerd worden om deze visievaststelling prioriteit te laten krijgen zodat er zo spoedig mogelijk met een daadwerkelijke aanpak begonnen kan worden.

Meer informatie over ondernemersvereniging VOG en ander actueel nieuws is te vinden op de website vogweb.nl. De eerstvolgende bijeenkomst van de VOG is de nieuwjaarsborrel 20 januari as om 17.00u bij de Ark in Raamsdonksveer.

Verkeersmaatregelen bij slachterij Dombosch

RAAMSDONKSVEER – Al jaren is het tijdens het islamitische offerfeest door de grote aantallen bezoekers van slachterij Dombosch, een flinke chaos op het gelijknamige bedrijventerrein in Raamsdonksveer. Voor het komende feest treft de gemeente Geertruidenberg daarom verschillende verkeersmaatregelen.

De offerfeesten zijn volgend jaar op dinsdag 10 en woensdag 11 januari én op 31 december. Het is op aandringen van ondernemersvereniging VOG dat er maatregelen worden genomen.

Voorzitter van de VOG Henk Adriaanse zegt: „Ik heb al eerder aan de bel getrokken bij de gemeente. Dat heeft tot voor kort niet mogen baten. Ik heb niets tegen het religieuze fenomeen, maar tijdens de offerfeesten komen er echt mensen van heinde en verre voor een slachtexemplaar naar Dombosch. Er wordt lukraak geparkeerd en vrachtwagens komen vast te staan.“

Op 10 en 11 januari wordt de Forellenweg op de zuidelijke splitsing met de Snoekweg tijdelijk afgesloten behalve voor het bestemmingsverkeer van de ondernemers aan de Forellenweg. Bezoekers van de slachterij worden door verwijzing en verkeersregelaars rechtdoor verwezen naar de noordelijke afslag van de Forellenweg. Op het terrein schuin tegenover de slachterij wordt een parkeerterrein ingericht waarheen bezoekers worden geleid vanaf de Maasdijk. Adriaanse is blij met de maatregelen. Wel plaatst hij vraagtekens bij de tent die wordt geplaatst vlakbij de slachterij en bij de activiteiten van het bedrijf. In de tent staan straks de te slachten dieren ‘in de wacht’. „Ik weet niet of voor de tent wel een vergunnig is aangevraagd. En schapen slachten en daarna verkopen, is eigenlijk detailhandel. Dat mag niet op een bedrijventerrein.“ Volgens burgemeester Matthieu Meijer is het allemaal in orde. „Al in oktober zijn we met de mensen van de slachterij rond de tafel gaan zitten. We hebben over alle aspecten afspraken gemaakt, zodat het volgend jaar allemaal netjes kan verlopen. De vergunning voor de tent wordt geregeld bij bouw- en woningtoezicht.“

VOG jaargang 1 – nummer 20

Raamsdonksveer, 21 december 2005

Betreft: cameramasten op
Dombosch geplaatst

Geachte heer/mevrouw,

Afgelopen dagen zijn de cameramasten voor de collectieve beveiliging op Dombosch geplaatst en de datum van ingebruikname komt steeds dichterbij. Dombosch zal dan beschikken over een zeer modern beveiligingssysteem in combinatie met een WIMAX-netwerk. Een adequate beveiliging die, gelet op inbraken en gebeurtenissen afgelopen weken, zeker nuttig zou kunnen zijn.

Enige nadere details over deze beveiliging:

  • Dombosch wordt voorzien van een bemande lokale video-observatie annex volgpost
  • Op Dombosch worden 6 camera-eilanden geplaatst met in totaal 24, deels draaibare, camera’s en een audiosysteem
  • 7 dagen per week, 24 uur per dag vindt bewaking/observatie van Dombosch plaats vanuit een centrale video-meldkamer
  • Vanuit de lokale video-observatie post houdt de bewaker alle verdachte bewegingen en/of andere bijzondere situaties (brand, ongeval, enz.) op het terrein in de gaten en is in staat om via het audiosysteem verbaal in te grijpen (7 dagen per week van 22.00u tot 06.00u)
  • Indien gewenst/noodzakelijk gaat de bewaker met een duidelijk herkenbare auto ter plaatse polshoogte nemen, waarbij de centrale video-meldkamer de bewaking van het terrein overneemt en tevens de bewaker middels een direct contact ondersteund en beveiligd
  • Wanneer noodzakelijk worden contactpersonen van betreffende bedrijf en/of hulpdiensten geïnformeerd/opgeroepen (met brandweer/politie worden hiervoor aanvullende afspraken gemaakt)

Genoemde beveiliging, gebruik van beelden, enz. zal in principe alleen ingezet worden voor/ten bate van bedrijven welke ook deelnemen aan de collectieve beveiliging. Degenen die niet meedoen kunnen geen aanspraak maken op enige dienstverlening of beelden van de collectieve beveiliging en zullen, behoudens levensbedreigende situaties, door de beveiliging/bewaking in principe ook genegeerd worden.

Wij roepen derhalve alle ondernemers op Dombosch op zich bij het beveiligingsbedrijf Feel Safe Vision Products aan te melden voor deze collectieve beveiliging. U kunt bellen of mailen (0162-462430, stef@fsvproducts.nl) of gebruik maken van bijgaand formulier.

Met vriendelijke groet,

Bestuur ondernemersvereniging VOG

info@vogweb.nl

NB surf naar de website vogweb.nl voor meer actueel nieuws

  • Bouw bedrijventerrein in volle gang
  • Veerse haven weer open

Burgemeester telt verkeer rond Dombosch

Het is druk op en rond het Veerse bedrijventerrein Dombosch. Erg druk. Vooral ’s ochtends en ’s avonds is het tijdens de spitsuren met name op de kruising Maasdijk-Zalmweg een komen en gaan van razend verkeer. Woon-werkverkeer van en naar de wijk Achter de Hoeven, vrachtwagens die moeten laden en/of lossen bij een bedrijf en leerlingen die naar het Dongemond College of juist weer naar huis fietsen. Meer dan eens levert de drukte gevaarlijke situaties op. Dat daar iets aan gedaan moet worden, is duidelijk.

Dat was ruim drie jaar geleden al zo, toen ook de verkeersproblemen op en rond het industrieterrein opgenomen werden in het rapport ‘Lange termijnvisie duurzaam Dombosch 2002’. Een oplossing is tot op heden nooit gevonden. Vooral ondernemersvereniging VOG drong er meerdere malen bij de gemeente op aan dat een snelle oplossing toch echt hard nodig is. Om een beeld van de huidige situatie te krijgen, gingen burgemeester Matthieu Meijer, wethouder van Verkeer Pieter Voragen, en vertegenwoordigers van het Dongemond College, VOG, 3VO en de wijk Achter de Hoeven gisteren om 17.00 uur op de kruising Maasdijk-Zalmweg staan. Van dichtbij was goed te zien, te horen en met de opspattende modder zelfs te voelen hoe druk het er is. Alle partijen moeten nu rond de tafel gaan zitten. In 2006 moet er een apart rapport ‘Verkeersontsluiting Dombosch’ zijn. En eind volgend jaar moet er een oplossing zijn en geld om die oplossing toe te passen.

Veerse haven weer open

RAAMSDONKSVEER – Er zijn serieuze plannen om het water weer terug te brengen in het centrum van Raamsdonksveer.

In de klankbordgroep voor de herontwikkeling van het centrum van Raamsdonksveer zijn ideeën geopperd om de haven weer in originele staat terug te brengen. Tot aan de jaren zeventig liep de haven ongeveer tot aan het Heereplein. In de klankbordgroep zitten onder meer leden van de gemeenteraad, leden van het college, ondernemersvereniging De Brug, Vereniging Ondernemers Geertruidenberg (VOG) en ondernemers uit de Veerse horeca.

Volgens stedenbouwkundige Sander Klein Obbink zijn de plannen voor de haven realiseerbaar, maar niet op korte termijn. Klein Obbink is werkzaam bij Croonen Adviseurs. Croonen is betrokken bij de herontwikkeling van het Veerse centrum. Klein Obbink: „Ik geloof niet dat het lukt om de haven helemaal door te trekken tot aan het gemeentehuis. Maar water terugbrengen in het centrum is wel een optie. Al moet daarvoor nog wel heel veel uitgezocht worden en er moet voldoende geld voor zijn. Binnen tien jaar is het plan sowieso niet haalbaar.“

Croonen Adviseurs nam eerder interviews af bij iedereen die betrokken is bij het centrum van Raamsdonksveer. In bijeenkomsten met de klankbordgroep zijn alle wensen op een rij gezet. Croonen gaat nu aan de slag met die wensen en bekijkt wat wel en wat niet realiseerbaar is. Dat wordt verwerkt in de conceptvisie. Voor de zomer moet de raad dat concept hebben goedgekeurd. Volgens Klein Obbink is het zo goed als zeker dat ook het openen van de haven in de conceptvisie staat. Meer dan dertig jaar geleden werd de haven in Raamsdonksveer gedempt, omdat de waterkwaliteit slecht was en omdat het stonk. Drie jaar geleden werd al eens het plan geopperd om de haven weer open te maken tot aan Het Spant. Tot uitvoering van die plannen is het nooit gekomen.

Bouw bedrijventerrein in volle gang

Een explosie van nieuwe bedrijfsgebouwen doet zich momenteel voor aan de Raamsdonksveerse kant van de brug van Keizersveer. In een hoog tempo worden er nieuwe bedrijfsgebouwen uit de grond gestampt.

De bouwactiviteiten zijn niet een symptoom van de oplevende economie, maar puur een uitvloeisel van grootschalige stadsvernieuwing in het hart van de gemeente Geertruidenberg. Langs de oevers van de Donge, die nu nadrukkelijk nog een barrière vormt tussen de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer, verschijnen de komende jaren 950 nieuwe woningen. Om voor die huizen ruimte te maken moet de traditionele bedrijvigheid langs de rivier plaatsmaken. Voor die uitplaatsing kreeg de gemeente Geertruidenberg de oplossing als het ware in de schoot geworpen. De Pontonnierskazerne, tientallen jaren prominent aanwezig aan de voet van de Keizersveersebrug, verloor zijn militaire functie, diende nog even voor de opvang van asielzoekers en werd vervolgens gesloopt. Daardoor ontstond de mogelijkheid voor de herbouw van enkele watergebonden bedrijven uit de kom van de gemeente, zoals Scheepswerf De Donge (van de Veerse Donge-oever) en Altena Jachtbouw, tot voor kort gevestigd aan de Bergse Donge-oever. Aan de oever van de Bergsche Maas is ook ruimte gereserveerd voor Asto scheepsmotoren.

Het bedrijventerrein, heel toepasselijk De Pontonnier genoemd, heeft ook een ‘droog’ deel, voor niet watergebonden bedrijfsactiviteiten. Ook daar komen bedrijven die nu elders in de kom moeten wijken voor woningbouw.
Directeur M. Timmermans van horecagroothandel Até kijkt uit naar de verhuizing van zijn bedrijf vanaf de Juliananalaan naar De Pontonnier. Até levert zowel food als nonfood aan cafetaria’s, restaurants, kantines en recreatiebedrijven in West-Brabant en Zeeland, in de Bommelerwaard, de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard. Volgens Timmermans heeft de verhuizing alleen maar voordelen: „We krijgen een pand dat is aangepast aan de eisen van de tijd. We krijgen laaddocks en de grote vrachtwagens die ons bevoorraden hoeven niet meer de bebouwde kom van Raamsdonksveer in. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor onze eigen auto’s. Die rijden binnen een minuut na vertrek op de rijksweg.“ Até is 47 jaar geleden opgericht door de vader van directeur Timmermans, die verwacht dat het aantal van dertig personeelsleden na de verhuizing wel wat zal groeien.
Op het droge deel van de Pontonnier is ook ruimte gereserveerd voor Ford-garage Tigchelaar die op de huidige locatie aan de Maasdijk verdwijnt om plaats te maken voor woningbouw. Ook is er een bouwhal gerealiseerd, waar carnavalvierend Raamsdonksveer al jaren naar uitkijkt. ISP Europe is de enige nieuwe onderneming op De Pontonnier die niet is hoeven wijken voor woningbouw elders in de gemeente. Het bedrijf, nu gevestigd aan de Ruisvoorn op industrieterrein Dombosch maakt en verkoopt promotietextiel, zoals sweaters en T-shirts. Het bedrijf is de laatste jaren behoorlijk uit zijn jas gegroeid en heeft daarom op andere plaatsen magazijnruimte moeten huren. Dat probleem is straks achter de rug in de nieuwbouw op De Pontonnier.

Burgemeester Mathieu Meijer is razend enthousiast over het feit dat de ontwikkelingen in zijn Geertruidenberg nu in een stroomversnelling zitten. Hij zegt: „We hebben de bouw van 950 woningen op stapel staan. Dat biedt allerhande mogelijkheden. Door opnieuw te beginnen op De Pontonnier scheppen bedrijven voor zichzelf nieuw perspectief. Maar door de bedrijven weg te halen langs de oevers van de Donge, ontdoen we de beide kernen van hun rafelige randen. Tot nu toe liggen Raamsdonksveer en Geertruidenberg met de ruggen naar elkaar. Staan de woningen er straks, dan zijn ze juist met de gezichten naar elkaar gegroeid.“

Het aantal van 950 nieuwe woningen lijkt wat ambitieus op de schaal van een gemeente als Geertruidenberg. Burgemeester Meijer: „Die markt is er gewoon. We hebben vele jaren maar mondjesmaat mogen bouwen. Bij de meest recente woninguitgifte in plan Achter de Hoeven bleek het aantal gegadigden een veelvoud van het aantal woningen dat te vergeven was. Bovendien gaat het om aantrekkelijke projecten. Veel woningen staan in contact met de Donge. Er is een grote variatie in woningdichtheid, er is koop en er is huur.“

Dodelijke schietpartij op Dombosch

RAAMSDONKSVEER – De politie heeft zaterdagmiddag in Den Haag een 35-jarige man aangehouden die verdacht wordt van de schietpartij vrijdag in Raamsdonksveer, waarbij een 54-jarige man uit Zundert om het leven kwam.

Het slachtoffer bezweek even na de schietpartij in het Elisabethziekenhuis in Tilburg aan zijn verwondingen. De verdachte zit voorlopig vast. In tegenstelling tot wat de politie eerder bekendmaakte, bestond er tussen het slachtoffer en de verdachte geen werkgever-werknemer relatie. Het slachtoffer was een directielid van staalbedrijf Fundia Welbond op bedrijventerrein Dombosch I in Raamsdonksveer en de aangehouden verdachte uit Den Haag is een van de onderaannemers van dat bedrijf. Bij Fundia Welbond wordt lasbaar wapeningsstaal gefabriceerd.

Vrijdagmiddag liep een zakelijk geschil uit op een woordenwisseling tussen het directielid en de onderaannemer, waarbij de nu aangehouden onderaannemer een vuurwapen pakte en daarmee het slachtoffer in het hoofd schoot. Volgens bronnen rond het bedrijf zou het gaan om een bedrag van 2300 euro dat de dader nog tegoed zou hebben van het directielid. De onderaannemer ging er na de schietpartij vandoor, maar zijn identiteit was bij de politie bekend. De politie werkt met een team van vijftien mensen aan de zaak.