VVD: ‘Economische zaken naar wethouder’

De Geertruidenbergse afdeling van de VVD vindt dat economische zaken niet in de portefeuille van burgemeester Matthieu Meijer thuishoort, maar in die van een van de wethouders.

Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma van de partij. Fractievoorzitter Louise Laurijssen: „Wij vinden dat voor economische zaken meer politieke verantwoordelijkheid dient te worden afgelegd. En dat kan beter wanneer een van de wethouders economie in zijn portefeuille heeft in plaats van de burgemeester. Daarbij moet periodiek overleg met het bedrijfsleven vanzelfsprekend zijn.“ De Bergse oppositiepartij is van mening dat er de afgelopen periode te weinig aandacht is geweest voor het economisch beleid en wijst er in het verkiezingsprogramma op dat er de komende periode extra nadruk moet worden gelegd op het beleid. „Het economisch beleid slaat terug op veel zaken. Zo is het van groot belang dat het goed is voor de werkgelegenheid“, aldus Laurijssen. Daarnaast haalt de VVD de manier van besturen aan in zijn programma. Laurijssen: „Er moeten hoge eisen worden gesteld aan gemeentebestuurders. Openheid en integriteit van het bestuur is erg belangrijk. Het dient helder te worden uitgelegd, want het bestuur is er voor iedereen.“

Volgens de partij wordt binnen het bestuur bij nieuwe initiatieven te vaak eerst gekeken waarom iets niet kan. Die ‘nee-cultuur’, zoals de VVD het noemt, moet worden vermeden. Voorkomen moet worden dat burgers meer last krijgen van bureaucratie. Wat betreft wonen in de gemeente Geertruidenberg wil de VVD bevorderen dat er meer woonvormen voor ouderen komen, dat er meer starterswoningen komen en dat er in de huursector naast betaalbare woningen in de sociale sector ook gebouwd wordt voor het duurdere segment. Ook ziet de partij graag duurdere koopwoningen verrijzen. De gemeente Geertruidenberg dient volgens de VVD meer ruimte te creëren voor de jongeren. Wat betreft die jongeren is gerichte voorlichting op het gebied van alcohol, drugs, nicotine- en gokverslaving noodzakelijk. De oppositiepartij hecht grote waarde aan het creëren van meer kansen voor kinderen met een onderwijsachterstand. De VVD vindt dat daarbij het accent moet liggen op de voor- en vroegschoolse educatie op peuterspeelzalen.

Tot slot wil de partij zich sterk maken voor een aantrekkelijk, leefbaar en bereikbaar centrum van Raamsdonksveer. Om het centrum aantrekkelijker te maken moeten er veranderingen mogelijk zijn, waardoor bestaande parkeerterreinen optimaal benut kunnen worden. De mogelijkheden ten aanzien van de openingstijden in de Winkeltijdenwet moeten zo ruim mogelijk worden vastgesteld.

Het horecabeleidsplan moet er snel komen, zodat de horeca en de omwonenden weten waar ze aan toe zijn.