Provinciale RetailAdviesCommissie

In Brabant is al jaren meer aanbod dan vraag naar winkelruimte. In 2014 en 2015 is daarom in alle regio’s een regionale detailhandelsvisie vastgesteld en 

is afgesproken dat er per saldo geen winkelmeters meer bij mogen komen en dat de inzet is gericht op compactere winkelgebieden.

De monitor detailhandel meet hoe het, twee jaar na het maken van de afspraken, staat met de resultaten. Uit de monitor blijkt dat de winkelleegstand is toegenomen, vooral in de tien middelgrote gemeenten. De provincie stelt daarom een kleine retailadviescommissie op die voortaan advies uitbrengt over nieuwe winkelplannen in de vier Brabantse regio’s. Met de commissie wil de provincie een impuls geven aan de vernieuwing en versterking van winkelgebieden in Brabant.

Winkelleegstand gestegen
Uit de monitor blijkt dat vooral in de tien middelgrote gemeenten de leegstand fors is toegenomen, gemiddeld met 20% ten opzichte van 2014. In de grote steden nam het aantal lege winkels met een half procent toe. In totaal staat in Brabant nu 11% van de winkelmeters leeg, in 2014 was dit 10%. En ondanks de beperkte vraag naar winkelruimte, liggen nog veel plannen voor extra winkelmeters op de plank. Zo ligt er voor 145.000 m2 aan uitbreidingsruimte vast in gemeentelijke bestemmingsplannen. Een positieve ontwikkeling is dat het totale aantal winkelmeters in Brabant voor het eerst iets is gedaald in plaats van toegenomen. Vooral in de vier grote steden krijgen winkels steeds vaker een woon- of horecabestemming. De resultaten uit de monitor detailhandel zijn samengevat in een factsheet.

De retailadviescommissie
De retailadviescommissie buigt zich naar verwachting ongeveer acht keer per jaar over winkelplannen. Daarbij gaat het om plannen voor grote winkels buiten het centrum, die door hun omvang of ligging van invloed kunnen zijn op omliggende gemeenten. Volgens de regionale detailhandelsafspraken tussen gemeenten en provincie moeten dergelijke plannen onderling worden afgestemd. In de commissie zitten deskundigen uit het onderwijs, kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van detailhandel, consumentengedrag, vastgoed en stedelijke vernieuwing.

Meer informatie?
Bijgaand stuur ik u de ledenlijst van de retailadviescommissie en de Factsheet Feiten en cijfers  Brabantse detailhandel 2017 met bijbehorende toelichting. De factsheet geeft de belangrijkste informatie over de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaren. In de toelichting staan enkele cijfers op regioniveau opgenomen. In tegenstelling tot de Monitor werklocaties 2016 heeft de provincie nu (nog) geen uitgebreide analyse voor elke regio uitgevoerd en zijn geen cijfers op gemeenteniveau gepresenteerd. De provincie gaat graag met uw regio in gesprek over bovenstaande cijfers. En heeft u behoefte aan meer informatie voor uw regio? Neem dan contact met ons op via werklocaties@brabant.nl.

Mark Spanjers
Programmamanager Werklocaties
Provincie Noord-Brabant