Werkzaamheden Breetweerlaan duren 6 weken

De planning is als volgt: Week 32 t/m ca. week 35: asfalteringswerkzaamheden
Week 32 t/m week 38: verkeersmaatregelen

Op 11 augustus is aannemer Gebr. Van Kessel gestart met wegwerkzaamheden op het traject Breetweerlaan, Doornboom en Essenboom in Raamsdonksveer. Op dit traject wordt onder meer het asfalt vervangen. Dit gebeurt ook op de rotondes aan de Julianalaan en Hoevendijk. Tegelijkertijd nemen we verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit geldt vooral voor fietsers en voetgangers.

WERKGEBIED
De werkzaamheden vinden plaats op de Breetweerlaan (vanaf de rotonde Julianalaan tot en met de aansluiting op de Doornboom) en op de rotondes Julianalaan en Hoevendijk. Op de Doornboom, kruising Doornboom-Essenboom en de Essenboom tot ca. 50-70 m vanaf de aansluiting op de Maasdijk worden ook asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd.

WERKZAAMHEDEN
Asfalteringswerkzaamheden
In hoofdlijnen bestaan de asfalteringswerkzaamheden uit:

 • Breetweerlaan: vervangen van de deklaag. Daarnaast vervangen we op enkele wegvakken ook de tussenlaag.
 • Rotondes Julianalaan en Hoevendijk: vervangen van de tussen- en deklaag.
 • Doornboom en Essenboom: vervangen van de deklaag.

Verkeersmaatregelen
Gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden realiseren we diverse verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit geldt met name voor fietsers en voetgangers.

De te realiseren verkeersmaatregelen zijn:

 • Het realiseren van een in- en uitritconstructie in de zijwegen van de woonstraten op de Breetweerlaan (Hertogshoef, Zandheuvel, Burgemeester Krijgsmansgeerde, Benraatshoef, Rijvoortshoef en Gijselweer).
 • Het vervangen van de bestaande verkeerslichtinstallatie van de voetgangersoversteek ter hoogte van de aansluiting op de Burgemeester Krijgsmansgeerde.
 • Het aanbrengen van een oversteekvoorziening voor voetgangers in de bestaande rijbaanversmalling. Daarnaast verwijderen we de busdrempel.
 • Het realiseren van een overrijdbare strook in de binnenbocht van de aansluiting Breetweerlaan/Doornboom-Lindonklaan.
 • Het aanpassen van het busperron aan de zuidelijk gelegen bushalte Essenboom.

Vervanging putdeksels
Gelijktijdig met de asfalteringswerkzaamheden en het aanbrengen van de verkeersmaatregelen vervangen we ook inspectieputdeksels van de riolering.

PLANNING WERKZAAMHEDEN
De werkzaamheden zijn gestart op week 32(11 augustus). De planning is als volgt:

 • Week 32 t/m ca. week 35: asfalteringswerkzaamheden
 • Week 32 t/m week 38: verkeersmaatregelen

Op de Breetweerlaan is het gedeelte vanaf de rotonde Julianalaan tot en met de aansluiting met de Hertogshoef (eerste zijstraat aan de rotonde Hoevendijk) naar verwachting aan het eind van week 33 (week van 14 augustus) gereed. Daarna wordt dit gedeelte opengesteld voor het verkeer. Het overige gedeelte van de Breetweerlaan (inclusief de Doornboom) blijft dan nog wel afgesloten voor verkeer. Na 8 september is de Breetweerlaan weer volledig bereikbaar, maar is een deel van de zijstraten wel afgesloten. Hier brengen we dan nog in- en uitritconstructies aan. We streven ernaar om de werkzaamheden op 22 september volledig af te ronden. Voor de planning zijn we wel afhankelijk van de weersomstandigheden.

BEREIKBAARHEID EN FASERING
We vinden het belangrijk om de bereikbaarheid voor omwonenden en bedrijven zo optimaal mogelijk te houden. De werkzaamheden worden daarom gefaseerd uitgevoerd. Helaas ontkomen we niet aan omleidingen. De omleidingsroutes zijn ter plaatse met borden aangegeven. De volgende omleidingen en tijdelijke verkeersmaatregelen zijn genomen:

 1. Woonwijken westzijde Breetweerlaan en bedrijventerrein Dombosch II
  ​Om in de woonwijken aan de westzijde van de Breetweerlaan te komen is er een omleidingsroute aangegeven. Deze omleiding geldt ook voor bedrijventerrein Dombosch II. De omleidingsroute gaat via de Wilhelmninalaan-Sint Jozefstraat-Grote Kerkstraat-Rembrandtlaan-Breugelstraat-Het Spant-Keizersdijk en Maasdijk (zowel heen als terug). Deze omleidingsroute is aangegeven met nr. 5 in noordelijke richting. In zuidelijke richting is dit de omleidingsroute aangegeven met nr. 4.
 2. Woonwijken en winkelcentrum Krijgsmangeerde
  Voor de winkels aan de Burgemeester Krijgsmansgeerde is eveneens een omleidingsroute aangegeven. Deze omleiding loopt via de Vondellaan-Lindonklaan-Hoge Donk-Lutteldonk-Loddersweer-Burgemeester Krijgsmansgeerde (zowel heen als terug).Deze route is aangegeven in één richting (de wijk in) met verwijsboren die verwijzen naar supermarkt Plus. Deze omleidingsroute geldt ook bewoners en bezoekers van deze woonwijken.
 3. Woonwijken oostzijde Breetweerlaan
  Voor de woonwijken gelegen aan de oostzijde van de Breetweerlaan is een omleidingsroute via de Beethovenlaan-Julianalaan-Omschoorweg ((zowel heen als terug). Deze omleidingsroute is aangegeven met de borden ‘Wijk uit’.
 4. Omleiding openbaar vervoer
  Tijdens de werkzaamheden zijn de bushaltes aan de Breetweerlaan en Essenboom buiten gebruik. Buslijn 123, Brabantliner 400 en buurtbus 229 rijden via Maasdijk-Rembrandtlaan naar het busstation. Zij maken gebruik van de bushalte aan de Collegeweg/Maasdijk. Bij deze halte staan extra fietsrekken.
 5. Mary Zeldenrustlaan
  Een aandachtspunt vormt de Mary Zeldenrustlaan. Deze straat sluit aan op de Breetweerlaan en is een eenrichtingsweg. Om de doorstroming te verbeteren wordt het eenrichtingsverkeer in Mary Zeldenrustlaan tijdelijk opgeheven. Het is dus mogelijk om vanuit twee richtingen deze straat in te rijden. Dit wordt ter plaatse aangegeven met bebording.
 6. Bereikbaarheid Total tankstation
  Het Total tankstation is bereikbaar via een omleidingsroute via de Beethovenlaan-Julianalaan-Omschoorweg en Hoevendijk. Ter plaatse liggen nu tijdelijk rijplaten zodat u het tankstation toch kunt bereiken.

Onderaan deze pagina vindt u faseringstekeningen. Hierin is met roze aangegeven welk gebied in afgesloten is. De hulpdiensten, zoals de politie, brandweer en ambulance, zijn op de hoogte van de omleidingen. Daarnaast zijn ook de instanties van het leerlingenvervoer geïnformeerd. Zij rijden een aangepaste route.

AFVALINZAMELING
De vuilniswagens kunnen tijdens deze werkzaamheden niet in de Breetweerlaan komen. U kunt uw kliko’s (grijs, groen en blauw) en de zakken voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons aanbieden in een zijstraat van de Breetweerlaan. Wij verzoeken u het afval op tijd, uiterlijk om 7.30 uur, buiten te zetten. De route van de vuilniswagen kan anders zijn. Ook kan het afval op een ander tijdstip dan gebruikelijk worden ingezameld. De inzameldag blijft wel hetzelfde.

INFORMATIEAVOND
Op 7 augustus organiseerde de gemeente in samenwerking met Gebr. Van Kessel B.V. een informatieavond over de uitvoering van de werkzaamheden. Op deze informatieavond hadden aanwezigen nog enkele vragen en opmerkingen. Hieronder vindt u de vragen/opmerkingen en een reactie vanuit de gemeente.

 • Kwaliteit riolering
  Vraag vanuit aanwezigen:

Er worden twee doorkoppelingen gelegd van de riolering vanuit de aangrenzende woonwijken op de hoofdriolering van de Breetweerlaan. Is de kwaliteit van de hoofdriolering wel goed genoeg en leidt dit niet tot wateroverlast?

Antwoord:

Uit de reguliere inspecties, die door derden in opdracht van de gemeente recent zijn uitgevoerd, blijkt dat het hoofdriool in de Breetweerlaan in goede staat verkeerd. Ook zijn er hydraulische berekeningen uitgevoerd om te beoordelen of de twee doorkoppelingen tot problemen leiden voor de afvoercapaciteit van het hoofdriool. Hieruit blijkt dat het hoofdriool voldoende capaciteit heeft om deze extra aanvoer te verwerken. Door de klimaatveranderingen krijgen we wel steeds meer te maken met hevige regenbuien en dus ook met wateroverlast. De kwaliteit van het riool is hiervan niet de oorzaak, maar de riolering in Nederland is gewoonweg niet op dergelijke zware buien berekend. Dit geldt ook voor het rioolstelsel in de gemeente Geertruidenberg.

 • Toepassen geluidsreducerend asfalt
  Vraag vanuit aanwezigen:

Bewoners ervaren geluidsoverlast van de Breetweerlaan, doornboom en Essenboom. Is het mogelijk om geluidsreducerend asfalt te gebruiken als deklaag?

Antwoord:

Uit akoestische berekeningen blijkt dat er volgens de normen geen sprake is van een te hoge gevelbelasting. Uiteraard nemen we de opmerking wel serieus en zoeken we op dit moment uit wat de extra kosten zijn om geluidsreducerend asfalt te gebruiken. Afhankelijk daarvan bepalen we of we dit alsnog toepassen.

 • Snelheidsremmende verkeersmaatregelen
  Vraag vanuit aanwezigen:

Gaat de gemeente aanvullende (snelheidsremmende) verkeersmaatregelen nemen om snelheid van het verkeer te reduceren?

Antwoord:

In oktober 2016 is over een periode van twee weken op de Breetweerlaan een verkeerstelling uitgevoerd. Uit deze telling blijkt dat de V85 op de Breetweerlaan 48 km/uur bedraagt. De V85 is de snelheid die door 85 procent van het verkeer niet wordt overschreven. 15 Procent overschrijdt deze snelheid wel. De maximum snelheid die is geregistreerd is 70 km/uur. Hier gaat het om incidenten. Op basis van deze recente verkeerstelling trekt de gemeente de conclusie dat er geen sprake is van een structurele overschrijding van de maximum snelheid. De gemeente ziet dan ook geen aanleiding om aanvullende verkeersmaatregelen te nemen op de Breetweerlaan.

Te downloaden:

Lees hier verder

Bron: Nieuwsbrief gemeente Geertruidenberg