4.800 auto’s dagelijks meer naar Dombosch

Bij het verzamelen van gegevens stuiten we op de site van de gemeente G’berg op een uitgevoerd verkeersonderzoek voor Dombosch dd 23-2-2009. Een voor ons als VOG-bestuur onbekend onderzoek en u als lezer wilde we een deel van de hierin vermelde info niet onthouden. Voor het volledige rapport verwijzen we overigens graag naar site geertruidenberg.nl.

Als aanleiding voor het recente onderzoek vermeld men het voornemen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Benutting van de nieuwe mogelijkheden leidt tot veranderingen in de verkeersstromen en voor de luchtkwaliteits- en geluidonderzoeken heeft men de verkeersveranderingen bepaald.

Het rapport vermeldt een realisering van een zone met perifere detailhandel westelijk en oostelijk van de Maasdijk zoals ook omschreven in het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan. In dit rapport staan echter nog wat nadere gegevens:

  • Perifere detailhandel betreft maximaal 10 bedrijven in een gebied van 15 ha
  • 15 ha is verdeeld in een gebied van 8 ha ten westen van de Maasdijk en 7 ha ten oosten van de Maasdijk
  • 0,75 ha braakliggend terrein in westelijk deel wordt aangewend voor de perifere detailhandel
  • In toekomstige situatie is sprake van 10 bedrijven, 6 in de westelijke zone en 4 in de oostelijke zone
  • Door de realisatie van een zone met perifere detailhandel is sprake van een verkeerstoename van circa 2.900 mvt/weekdag in het westelijk deel van Dombosch en circa 1.900 mvt/weekdag in het oostelijk deel. Totaal een toename van circa 4.800 mvt/weekdag.

Opmerkelijk is dat deze nader gespecificeerde invulling van de detailhandel op Dombosch niet gecommuniceerd wordt maar wel vermeld is in een op de gemeentesite (met enige moeite) terug te vinden rapport.