Afwaardering grond met €178.000,-

De openbare besluitenlijst van het college dd 20 november 2012 meldt het volgende:
Onderwerp:
Actualisatie Exploitatieopzetten
Besluit:

  1. de overzichten met betrekking tot de ontwikkeling van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen gronden Rivierkade, Heulweg en Bavogronden
  2. de afwaardering van de boekwaarde voor het complex aan de Heulweg, ten bedrage van € 178.000,–, ten laste van de reserve grondexploitatie te brengen

Nog niet in gebruik genomen grond aan de Heulweg? Is dit grond waarover wij september 2008 berichten?

September 2008 viel uit de agenda voor de gemeenteraadsvergadering op te maken dat de gemeente voornemens was ca. 5 ha landbouwgrond nabij de Heulweg (bedrijventerrein Gasthuiswaard) te kopen tegen een bedrag van €400.000,-. Grond die men om onduidelijke redenen aankocht op een bedrijventerrein waar men geen uitbreiding wil(de). Uit meerdere plannen bleek men vooral te streven naar een recreatieve ontwikkeling en het niet uibreiden/weren van bedrijvigheid.

Is dit dezelfde grond die men nu afwaardeert? Want wanneer dit zo is dan gebeurt er iets wat men al had kunnen weten toen men het aankocht. En wanneer het dezelfde grond is dan is de afwaardering bijna 45% van de aankoopwaarde.

De vraag resteert in ieder geval: Waarom kocht men destijds die grond aan?