Bedrijventerrein voor bedrijven

Het beleid van de provincie Noord-Brabant werd januari 2009 als volgt omschreven:

Bedrijventerreinen zijn exclusief bedoeld voor de vestiging van bedrijven omdat deze vanwege hun milieuhinder niet in een woonomgeving thuis horen. Vanwege de schaarste aan terreinen moet dan ook worden voorkomen dat zich op bedrijventerreinen andere activiteiten vestigen, zoals detailhandel, lichte bedrijvigheid (milieucategorie 1 conform de VNG brochure Bedrijven en Milieuzonering), kantoren of woningen. Voor deze activiteiten zijn alternatieve vestigingsmogelijkheden voorhanden, bijvoorbeeld in centrumgebieden of in gemengde milieus.

Dit beleid impliceert dan ook dat er een gewogen keuze gemaakt moet worden in welke mate men bijvoorbeeld detailhandel op een bedrijventerrein toestaat.

College en raad van de gemeente Geertruidenberg hebben in het bestemmingsplan Dombosch deze keuze echter gemaakt zonder bekende onderbouwing/gewogen keuze en dit was reden voor het VOG-bestuur om recentelijk een beroep in te dienen bij de Raad van State. Dit bleek helaas de enige optie nadat men niet in wilde gaan op vragen/bemerkingen ten aanzien van deze materie.

Door goede keuzes te maken op bijvoorbeeld detailhandelsgebied kan men een basisstructuur neerleggen die bepalend zal zijn voor de voorzieningen binnen de gehele gemeente in de nabije toekomst. Keuzes moeten hierbij zoveel mogelijk onderbouwd en gedragen zijn. Ook moet men een uitleg niet schuwen en opkomen voor gemaakte keuzes. Een gang naar de Raad van State zoals nu zou dan onnodig zijn.