Bestemmingsplan buitengebied

Februari 2007 heeft de gemeente een adviesbureau opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Om hiertoe te komen is een Nota van Uitgangspunten opgesteld om, voorafgaand aan het nieuwe bestemmingsplan, het beleid voor het nieuwe bestemmingsplan te bepalen. Het plangebied betreft het gehele buitengebied van de gemeente, muv het gebied ten westen van de Amerweg en de Centraleweg en de Overdiepse Polder.

Overkoepelende beleidsuitgangspunt tav het Buitengebied is: “Behoud en ontwikkeling van de verschillende landschapstypen met de daarbij behorende cultuurhistorische en landschappelijke waarden en het waarborgen van de dynamiek daarbinnen”. Te lezen is bijvoorbeeld in de stukken dat in de agrarische gebieden zo weinig mogelijk beperkingen worden opgelegd aan de landbouw. Ook is te lezen dat bedrijven zonder functionele binding met het buitengebied hieruit geweerd dienen te worden en dat geen ruimte geboden wordt aan nieuwe grootschalige (verblijfs)recreatieve voorzieningen met een hoge bezoekersintensiteit. Wel staat vermeld dat “Recreatie en toerisme een belangrijke sociaal-economische drager vormen voor de gemeente”.

Bij het vaststellen van de definitieve Nota van Uitgangspunten is rekening gehouden met de opmerkingen van de klankbordgroep (bestaande uit ZLTO, provincie, waterschap, enz.). Opmerkelijk is overigens dat de gemeente tevens bezig is met een hernieuwde StructuurVisiePlus welke het overkoepelende stuk zou moeten zijn voor bestemmingsplannen als deze (een structuurvisie is immers een belangrijk besturingsinstrument binnen de nieuwe wet RO voor de bekostiging en realisatie van de openbare ruimte). Deelprojecten als dit bestemmingsplan vertonen echter voortgang terwijl van de overkoepelende StructuurVisiePlus (nog) geen voortgang of streefdata bekend zijn.