Bestemmingsplan Centrum R’veer ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 40 van de Wet Geluidhinder, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 18 december 2009 gedurende zes weken voor een ieder het ontwerpbestemmingsplan Centrum Raamsdonksveer ter inzage ligt.

Dit ontwerp heeft betrekking op het op het centrumgebied van de kern Raamsdonksveer, een aanloopgebied naar het centrum met gemengde doeleinden en een eromheenliggende schil met woonfuncties. Het ontwerpbestemmingsplan heeft onder andere ten doel de herontwikkeling aan de Keizersdijk met een supermarkt, winkels en woningen, Dorpshuis de Haven met maatschappelijke functies en woningen, wijzigingsbevoegdheden voor verschillende projecten, alsmede een adequate planologische regeling te bieden voor de bestaande bebouwing.

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 december 2009 tot en met 28 januari 2010 ter inzage in de gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 te Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur, alsmede woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan, naar keuze, schriftelijk of mondeling, naar voren brengen.