Bestemmingsplannen: huis zonder fundering

De gemeente Geertruidenberg is bezig met een groot aantal zaken op RO-gebied (ruimtelijke ordening). Dit is noodzakelijk vanwege de grootschalige woningbouw welke gaande is doch ook vanwege de nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening) welke 1 juli 2008 in werking is getreden. Binnen de WRO is de gemeente verplicht een structuurvisie vast te stellen waarin de hoofdlijnen staan vastgesteld die vervolgens weer in de verschillende bestemmingsplannen zijn terug te vinden (‘Transparantie in beleid en in normstelling’). In deze gemeente ontbreekt de nieuwe structuurvisie echter nog steeds en is men druk bezig met verschillende bestemmingsplannen: alsof er een mooi huis gebouwd wordt met een onduidelijke fundering.

Circa 2 jaar geleden zijn er klankbordgroepbijeenkomsten geweest om te komen tot een nieuwe structuurvisieplus. Enig concept is tot op heden uitgebleven en de klankbordgroepleden weten alleen dat ze eraan deelgenomen hebben en niet wat er met hun inbreng gedaan wordt en op welk moment. Dit is een bekend patroon aangezien via de klankbordgroepbijeenkomsten aangetoond kan worden dat burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding zijn betrokken (dit is een verplichting conform de nieuwe WRO). Vervolgens blijft echter enige communicatie uit en kan er een stuk geproduceerd worden dat op cruciale punten afwijkt van datgene wat besproken is in de klankbordgroep. Ondanks dat dan voldaan wordt aan de wettelijke eis is dit zeker niet conform de doelstelling van deze wet.

De verplicht vast te stellen structuurvisie is ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het hele grondgebied van de gemeente. Het gaat om een ruimtelijke visie op de leefomgeving voor de middellange en lange termijn waarin de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling en de hoofdzaken van het te voeren beleid zijn aangegeven. Daarnaast is de gemeenteraad verplicht om aan te geven op welke wijze de voorgenomen ontwikkeling zal worden gerealiseerd.

Het werken aan bestemmingsplannen zonder dat een voorontwerp van de structuurvisie bekend is voelt als het werken aan een mooi huis met een onbekende fundering. En dat gaat lastig worden wanneer de gebreken in de fundering in een later stadium blijken……. De gemeente dient overigens voortaan ieder bestemmingsplan binnen 10 jaar opnieuw vast te stellen. Voor bestaande bestemmingsplannen (binnen de gemeente Geertruidenberg zijn meerdere oudere bestemmingsplannen) bestaat een overgangsregeling tot 1 juli 2013: voor deze datum moet een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.