Bezwaren ondernemers niet gehoord

Mei 2007 zijn door ondernemersvereniging VOG en door ondernemers zienswijzen ingediend mbt de vrijstellingsprocedure voor het bouwproject Oranjebastion G’berg. Reden hiervoor is de twijfel die bij ondernemers bestaat over het feit of voldoende rekening is gehouden met de huidige en toekomstige bedrijvigheid op het nabij gelegen bedrijventerrein Gasthuiswaard. Het college heeft nu aangegeven dat de ingebrachte zienswijzen geen aanleiding zijn om de vrijstellingsprocedure niet te vervolgen. Men legt derhalve de bezwaren van ondernemers naast zich neer en continueert de procedure.

Enkele zinsneden uit de schrijven van de gemeente – waarmee men antwoord op de zienswijzen – zijn:

  • `Wij achten het niet aannemelijk dat de bedrijven door de ontwikkeling van het onderhavige plan worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden´
  • ´Mede gebaseerd op akoestisch onderzoek zijn wij van mening dat met de afstanden tot het bedrijventerrein afdoende rekening is gehouden´
  • ´Er hebben op het bedrijventerrein door tijdsverloop ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor sommige bedrijven tot aan de grenzen van een acceptabele groei zijn geraakt´
  • ´Wij merken op dat eventuele uitbreidingsplannen van de bedrijven in de huidige situatie reeds beperkt worden door de aanwezigheid van bestaande woningen in de directe omgeving´

Opmerkelijk bij deze materie is de mate waarin het belang van woningbouw prevaleert boven de belangen van nabij liggende bedrijven. Zeker wanneer men beziet met welke gedrevenheid een nabij gelegen bedrijf al jaren kritiek krijgt van college en raad inclusief een juridische strijd.

De individuele ondernemers zullen zich nu – individueel en binnen de VOG-werkgroep Gasthuiswaard -gaan beraden op de situatie en eventueel noodzakelijke actie ondernemen. Daar waar wenselijk zal ondernemersvereniging VOG partijen steunen.