Bezwaren tegen bouwproject Oranjebastion

Binnen de VOG-werkgroep voor bedrijventerrein Gasthuiswaard was afgelopen weken het bouwgebied Dongeburgh – deelgebied de Vesting Oranjebastion – een uitgebreid besproken onderwerp. Reden hiervoor was dat dit bouwproject nu bij de gemeente ter inzage ligt en juist deze bouw komt het dichtst bij bedijventerrein Gasthuiswaard te liggen. Getoetst is nu of de gemeente bij dit bouwproject voldoende rekening heeft gehouden met de bedrijvigheid op bedrijventerrein Gasthuiswaard zodat er geen problemen kunnen ontstaan met de huidige of toekomstige bedrijvigheid. Helaas zijn echter de ondernemers gezamenlijk (en in overleg met de verantwoordelijke ambtenaar en de Kamer van Koophandel) tot de conclusie gekomen dat hiermee onvoldoende rekening gehouden is en daarom zal er bezwaar aangetekend worden tegen dit bouwproject door individuele ondernemers en ondernemersvereniging VOG als collectief.

Ondernemers schatten oa in dat er problemen zullen ontstaan na realisatie van dit woningbouwproject bij gelijkblijvende bedrijfsactiviteiten op bedrijventerrein Gasthuiswaard. Tevens zou het beperkingen kunnen opleveren voor toekomstige en/of gewenste ontwikkelingen. Het Oranjebastion nadert bijvoorbeeld de grens van bedrijventerrein Gasthuiswaard tot een minimale afstand van 140m terwijl conform de eisen een afstand 300m aldaar in acht genomen zou moeten worden. Deze bemerking en overige bemerkingen/bezwaren zullen komende weken – en binnen de daarvoor geldende termijn – aan de gemeente officieel kenbaar gemaakt worden.

Het bestuur van ondernemersvereniging VOG betreurt dat men tot dit bezwaar over moet gaan. Ondanks dat de bemerkingen van ondernemers reeds bekend waren (sinds juli 2006 zijn we reeds gezamenlijk bezig met het voorontwerp bestemmingsplan Gasthuiswaard) heeft de gemeente toch besloten tot het doorzetten van het woningbouwproject Oranjebastion zoals gedaan. Eerder zijn echter binnen de gemeente Geertruidenberg bouwprojecten gerealiseerd waarna vervolgens bedrijven beperkingen kregen opgelegd vanwege door bewoners/een bewoner gesignaleerde ‘overlast’. Ondernemersvereniging VOG is van mening dat dergelijke situaties voortaan vooraf voorkomen moeten worden en oa om deze reden deze bezwaarprocedure.