Brief aan klankbordgroep Slikpolder

In de laatste klankbordgroep vergadering stonden nog enkele actiepunten. Hierbij het antwoord op de acties.

Beste leden van de klankbordgroep Slikpolder,

Namens de heer A. Mureau van waterschap Brabantse Delta bericht ik u het volgende:

Op 12 december 2017 hebben we onze laatste klankbordgroep vergadering gehouden. Hiervan is een verslag gemaakt en is u toegestuurd. Hierin stonden nog enkele actiepunten. Hierbij het antwoord op de acties.

Actiepunt 1 :
Onderzoeken of één groot platform voor het opstellen van “het Esthetisch ontwerp” haalbaar is. Dus samen met gemeente, bewoners, belangengroepen en waterschap.
Eerst met gemeente in overleg om te kijken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Inmiddels hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Geertruidenberg . We hebben gesproken over hoe we dit het beste voor een breed publiek kunnen aanpakken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij zowel het ruimtelijk ontwerp van de gemeente als het esthetisch ontwerp (de aankleding) van de nieuwe dijk van het waterschap.

Brede afspiegeling
De gemeente wil een ‘brede afspiegeling’ van inwoners, belangengroepen en bedrijven van Geertruidenberg betrekken bij de ruimtelijke inrichting van de Slikpolder. De gemeente noemt dit het ontwikkelplan Slikpolder. Hetzelfde wil het waterschap uiteraard ook wat betreft het esthetisch ontwerp van de dijk. Het gaat hier dus niet om civieltechnische zaken waaraan de dijk qua veiligheid moet voldoen.
Omdat beide ontwerpen elkaar raken, lijkt het ons het beste om het plan Slikpolder gezamenlijk op te stellen. Hiervoor is een overleg ‘brede afspiegeling’ bedacht waarin meerdere clubs of organisaties plaats kunnen nemen, waaronder ook ijsclub, scouting, natuurfederatie, pachters en alle leden van onze klankbordgroep. Hierdoor ontstaat een boeiende setting van mensen met verschillende achtergronden en ideeën die we kunnen gebruiken om een goed plan te ontwerpen. De vorm waarin dit gaat plaatsvinden, gebeurt middels werkateliers. Voorafgaand aan de werkateliers vinden nog gesprekken plaats de z.g. keukentafelgesprekken. Dit overleg is dus aanzienlijk breder dan de klankbordgroep. De gemeente is in de lead en neemt hierin het voortouw.

Het betreft dan ook de inrichting van de ‘natuurlijke‘ Slikpolder met daarin de dijkteruglegging met onze randvoorwaarden (zoals beschermingszones en voorland). Tevens komen hier de meekoppelkansen ruimschoots aan bod. De ontwerpvrijheid is redelijk groot maar voor ons gaat veiligheid voorop.

Klankbordgroep
Naar ons idee is het raadzaam om de klankbordgroep in stelling te houden. De frequentie van vergaderen hoeft waarschijnlijk niet zo hoog te liggen. Dit volgt vanzelf uit de overleggen die de gemeente gaat initiëren. De onderwerpen voor de klankbordgroep betreft dan alleen de civieltechnische)zaken die de nieuwe dijk aangaan. Bovendien willen we ook in de volgende fase, de realisatiefase, graag gebruik maken van de adviezen van de klankbordgroep.

Communicatie
De gemeente is in de lead voor de communicatie met de ‘brede afspiegeling’. Communicatie gaat van start na de vaststelling van het plan van aanpak van de gemeente over het ontwikkelplan de Slikpolder.
Het waterschap communiceert uiteraard met de klankbordgroep.

Actiepunt 2 :
Juridisch checken of het mogelijk of aanvaardbaar is een extra zin op te nemen in de bijlage “Uitgangspunten van de Klankbordgroep”. De zin houdt in dat bij een aanbesteding alle aannemers in de realisatiefase inzage krijgen in de stukken die de KBG heeft geproduceerd.

Waar deze vraag uiteindelijk om draait is of kennisvoorsprong van een lid van de KBG kan leiden tot uitsluiting van het bedrijf waar het lid werkzaam is. Dit ligt dus wat gecompliceerder dan alleen stukken van de KBG openbaar maken. De stukken die relevant zijn voor het project zijn op de website van het project in te zien. De verslagen van de KBG staan hier niet op vermeld. Dit is ons inziens in dit stadium ook niet nodig.
Hier staan ook geen zaken in die relevant zijn voor een aanbesteding. Het is zelfs zo dat er nog geen aanbestedingsvoorbereidingen aan de orde zijn. Wanneer het omslagpunt wel wordt bereikt, moeten er concrete afspraken worden gemaakt.
Het is dan ook niet noodzakelijk om een extra zin op te nemen in het overzicht met uitgangspunten en informatie waarin doel, rol, en bevoegdheden van de KBG beschreven staan.

Het is volgens ons de taak van ieder KBG-lid zelf om hierop actie te ondernemen en het bewuste bedrijf hierover in te lichten en daarop gezamenlijk de juiste acties te ondernemen. Dat kunnen de volgende acties/ mogelijkheden zijn:

  • Het betreffende bedrijf stelt een belangenbeschermingsplan op waarmee wordt gesteld dat de betrokkene niet aan de aanbestedingsvoorbereiding en aanbesteding deelneemt. In het concrete geval moet er dan een aantoonbare scheiding worden gemaakt tussen deelname van de persoon als KBG-lid en de rol van die persoon binnen het bedrijf wat als geïnteresseerde in wil gaan schrijven. We moeten hierbij als waterschap ook een ‘Firewall’ inbouwen waarbij de betrokkenen een geheimhoudingsverklaring ondertekenen die het waterschap opstelt. Bij overtreding hiervan wordt deze persoon alsnog uitgesloten van deelname aan de KBG;
  • Het betrokken KBG-lid neemt niet meer deel aan de klankbordgroep;
  • Op voorhand wordt afgesproken dat het betreffende bedrijf niet in zal schrijven als gegadigde voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Een ander mogelijkheid zou zijn om in de KBG-groep geen informatie meer in te brengen die betrekking heeft op de voorbereiding van de aanbesteding of het beoordelen van inschrijvingen. Dit is niet mogelijk vanwege de bewijslast die dan een grote rol gaat spelen. Hierdoor valt deze mogelijkheid snel af. We hebben als waterschap hierbij alle schijn tegen bij de inschrijvende partijen.

We hopen hiermee de actiepunten voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

Mieke Bottelier-Bul
Projectassistent
Ontwerp & Realisatie – Ontwerp & Realisatie

T 076 – 564 11 59
E m.bottelier@brabantsedelta.nl
www.brabantsedelta.nl/

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda | Postbus 5520, 4801 DZ Breda