B&W besluit tot afwijking bestemmingsplan

In de openbare besluitenlijst van het college van 9 december valt het volgende te lezen:

Onderwerp: Wijziging van de bestemming Wilhelminalaan 2-4 te Raamsdonksveer
Besluit: 1. Medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een biljartcentrum middels een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan gelezen het bepaalde in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo.

Dit betreft het snookercentrum en inhoudelijk kunnen wij deze materie niet beoordelen. Maar wat is een buitenplanse afwijking?

Met de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking, het vroegere projectbesluit, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan is een bevoegdheid van B&W. De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan wordt getoetst aan:

  1. een goede ruimtelijke ordening / zorgvuldige belangenafweging (Awb)
  2. verplichtingen (milieu)wetgeving
  3. verklaring van geen bedenkingen gemeenteraad

Opvallend is dat in 2012 bij het pand Emmastraat 11 (tegenover dit pand) door de Gemeente afwijzend werd beslist. Hier werd de bestemming niet verder verruimd. Dit pand kende medische bestemming en viel net buiten het centrumgebied. Een fietsenwinkel werd uiteindelijk toegestaan maar ook niet meer dan dat, waardoor de ondernemer afzag van aankoop. … Zie link voor het volledige artikel aangaande deze eerdere materie.