Camerabeveiliging Dombosch in gevaar

Het BIZ-bestuur is een onafhankelijk orgaan en het VOG-bestuur participeert daar niet in. Er is echter wel sprake van een goede dialoog en die is geïntensiveerd vanwege de huidige BIZ-problematiek (financieel tekort dreigt door fouten gemeente). Het VOG-bestuur ondersteunt bij deze materie het BIZ-bestuur met als gezamenlijke doelstelling om de camerabeveiliging voor Dombosch te behouden.

Bericht van het BIZ-bestuur:

Vorige week werd het bestuur van de BIZ in vertrouwen genomen door wethouder van den Kieboom die vertelde dat er zeer recent is vastgesteld dat er in 2011 door de gemeente procedurele fouten zijn gemaakt bij de draagvlakmeting voor de totstandkoming van de BIZ. Als gevolg hiervan zou achteraf gezien de Verordening onrechtmatig zijn. Het College heeft daarom 18 februari besloten voor het jaar 2014 geen heffing op te leggen. Vooralsnog is daardoor onduidelijk of de BIZ de overeengekomen en toegezegde/gegarandeerde gelden voor 2014 gaat ontvangen.

De BIZ is voor haar inkomsten namelijk 100% afhankelijk van deze door de gemeente gegarandeerde subsidie welke wordt vastgesteld op grond van de door de gemeente geïnde extra toeslag op de WOZ waarde. Op basis van die gegarandeerde gelden is de BIZ verplichtingen aangegaan voor het huidige en moderne beveiligingsconcept op bedrijventerrein Dombosch, bestaande uit de camerabeveiliging en de daarop aangepaste surveillance.

Het goede nieuws bij deze materie is; er wordt dit jaar geen toeslag op de WOZ belasting voor de BIZ geheven. Het slechte nieuws is dat er door een fout in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de exploitatie van het camerasysteem en dus de beveiliging in gevaar kan komen. Deze maand zou duidelijk moeten worden vanuit de gemeente of en hoe de continuering tot eind 2014 gerealiseerd kan worden en dat heeft (zoals altijd) in hoofdzaak met de financiën te maken. De liquide middelen van de BIZ volstaan namelijk slechts om de beveiliging op de korte termijn te handhaven. Want wanneer de toegezegde gelden van de gemeente uitblijven zal er onvoldoende geld zijn om de beveiliging in de loop van dit jaar te continueren. Een situatie die is ontstaan door de fout bij de gemeente en waarvoor men heeft toegezegd nu te streven naar een oplossing.


Wij rekenen dan ook op een passende oplossing vanuit de gemeente. Zodra de continuïteit voor de camerabeveiliging voor dit jaar geregeld is zullen we samen met de gemeente en ondernemersvereniging VOG de mogelijkheden vanaf 1 januari 2015 bezien. Want allen zijn we overtuigd van het nut en de effectiviteit van de huidige beveiliging.Wordt vervolgd.