Concept centrumplan gereed

Het concept centrumplan Raamsdonksveer is inmiddels gereed en 14 januari 19.30u vindt hierover een openbare commissievergadering plaats in het gemeentehuis. Verder staat maandagavond 19 januari om 19u een informatie-avond gepland. Een eerste lezing van het concept levert reeds interessante vragen en gedachten op.

Functie Heereplein vervalt?
Wie afgelopen weken de ijsbaan heeft bezocht ziet welke functie het Heereplein heeft. Dit is afgelopen jaar ook nog eens benadrukt middels de restauratie van de kiosk. In het concept centrumplan wordt echter een concentratie van winkels benoemd om de aantrekkelijkheid te verhogen waarbij deze concentratie lijkt te neigen richting de gewenste 2e supermarkt op de Keizersdijk. In de tekeningen valt het Heereplein dan ook buiten het primaire centrumgebied. In het rapport wordt wel beschreven dat een plein met specifieke activiteiten (bv horeca) kan werken als een belangrijke trekker en/of verdeelpunt. ‘Het nieuwe plein aan de Hoofdstraat zal deze functie gaan vervullen. Een plein dat uitermate geschikt is voor horecavestigingen en terassen’. Een nieuw plein? Moeten we niet zuinig zijn op wat we hebben en dat verbeteren? En waarom zijn we daar nog niet aan begonnen?

Doorgaande route Keizersdijk niet meer mogelijk
Door het realiseren van een knip/voetgangersgebied op de Keizersdijk ter hoogte van de nieuwe supermarkt komt de doorgaande (noord-zuid)route door Raamsdonksveer over de Keizersdijk te vervallen. Ook vervalt hierdoor de aanrijroute van het Spant vanaf Wilhelminalaan/Keizersdijk. Men lijkt hier reeds voorgekozen te hebben en bewoners/ondernemers mogen nu nog meepraten over de keuze tussen een ‘variant 1’ en ‘variant 3’. Belangrijke verschil tussen deze 2 is of men wil dat de Keizersdijk ook opgereden mag worden via de hoek Spant/Keizersdijk(wat nu dus niet mag). Wanneer men deze keuze namelijk maakt is de 2e supermarkt middels auto van 2 kanten bereikbaar en is het Spant ook vanaf deze richting via de Keizersdijk bereikbaar. Anders zal het Spant alleen gebruikt kunnen worden om te vertrekken via de Keizersdijk richting Geertruidenberg.

Prins Hendrikstraat éénrichtingsstraat
Bij de keuze tussen verkeersrouting ‘variant 1’ en ‘variant 3’ bestaat ook een verschil tussen de rijrichting in de Prins Hendrikstraat. In beide gevallen staat deze straat als éénrichtingsstraat ingetekend maar bij de keuzemogelijkheden in een verschillende richting.

De Hoofdstraat?
November 2005 had het college besloten dat de Hoofdstraat autovrij werd. Dit wilde men doen om hiermee vooruit te lopen op de ontwikkeling van de centrumvisie. Het besluit werd destijds ondersteund met de uitspraak dat de ondernemers hadden ingestemd met dit voorstel. Dit bleek echter een onjuiste uitspraak en na bezwaren van ondernemers heeft er geen afsluiting meer plaatsgevonden. In het concept centrumplan wordt nu de Hoofdstraat als deelgebied genoemd doch bij de fasering van de aanpak wordt de Hoofdstraat niet benoemd. Wat zijn de gevolgen voor dit verkeersluwe gebied wanneer er een voergangersgebied wordt gerealiseerd op de Keizersdijk ter hoogte van de nieuwe supermarkt? Moeten we niet de Hoofdstraat behouden en verbeteren en een ontwikkeling op de Keizersdijk in gang zetten?

Klankbordgroep 2005
In 2005 heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met een toen actieve klankbordgroep bestaande uit oa bewoners en ondernemers. Dit leidde oktober 2006 tot een vastgelegde ambitie die verder op haalbaarheid onderzocht moest worden. Op punten wordt nu echter wel van deze in gezamenlijk overleg vastgestelde ambitie afgeweken. Desondanks toont het huidige concept centrumplan geen opzienbarende vordering ten opzichte van de stukken uit 2006. Is de status van de materie anno 2009 zo groot als op basis van het verstrijken van de jaren verwacht mag worden?

Centrumplan of supermarktplan?
Na voorgaande punten kan er zeker nog meer over het concept centrumplan en de ontwikkeling geschreven worden. Het is heel goed dat men er nu blijkbaar echt mee bezig is en dat moet benadrukt en aangemoedigd worden. Laten we echter wel constructief en kritisch blijven. En wanneer we dat zijn moeten we dan concluderen dat er sprake is van een centrumplan of een supermarktplan? Opmerkelijk in deze is tevens dat er recentelijk ook een onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau naar de effecten van 2 supermarkten in het centrum voor het centrum specifiek en voor de gemeente als geheel. In het concept centrumplan is van dit onderzoek of een verwijzing ernaar niks terug te vinden.

Wat willen we?
De supermarkt zsm vanuit het woningbouwgebied naar de Keizersdijk verplaatsen? Prima, gelijk doen! Maar wanneer we dan kostenverslindende en tijdsvergende onderzoeken en rapporten laten opstellen + uitvoeren voor het gehele centrum dan moeten we minimaal de schijn van een gerichte planvorming voorkomen. En of dat in deze ook gebeurt is de vraag en mag ter discussie gesteld worden.