Concurrentie Plus door komst Super

Onderstaande tekst is opgesteld door de gemeente Geertruidenberg naar aanleiding van het uitgevoerde detailhandelsonderzoek

Ten behoeve van het centrumplan Raamsdonksveer en het bestemmingsplan is door BRO een distributie-planologisch onderzoek uitgevoerd. Opdracht aan BRO was om te onderzoeken of de voorgenomen ontwikkelingen de basis kunnen zijn voor een in economisch opzicht goed functionerend centrum en in beeld te brengen welke economische effecten de voorgenomen centrumontwikkeling heeft op de omgeving. Hieronder is een beknopte samenvatting van de resultaten van het onderzoek opgenomen. Het resultaten van het onderzoek zelf zijn vastgelegd in een powerpointdocument.

Ten eerste heeft BRO de huidige situatie in beeld gebracht. Op gemeentelijk niveau ligt het aanbod in de detailhandel (dagelijks en niet dagelijks) onder het landelijk gemiddeld. In de kern Raamsdonksveer is dat aanbod vergelijkbaar met het landelijk gemiddeld. Het aanbod is divers, maar kenmerkt zich ook wel door een verspreide ligging. Er is sprake van een goede en gezonde mix van landelijke ketens en lokale ondernemers. In het centrum van Raamsdonksveer ontbreekt een tweede super.
Gezien de regionale context mag de binding (lokale binding voor dagelijks is 92% versus 90% landelijk, voor niet dagelijks 52% versus 50% landelijk; regionale toevloeiing voor dagelijks is 4% versus 12 % landelijk en niet dagelijks 12% versus 28% landelijk) goed genoemd worden. In de niet dagelijkse sfeer is er namelijk sprake van grote concurrentie van Oosterhout en Breda, waardoor afvloeiing plaatsvindt. De vloerproductiviteit, dat is de besteding per m2 winkelvloeroppervlak, ligt voor de dagelijkse sector ruim boven het landelijk gemiddelde en voor de niet-dagelijkse sector er net onder. Dat betekent dat er in de dagelijkse sector nog ruimte is voor uitbreiding; deze bedraagt op basis van de referentie vloerproductiviteit ongeveer 750 m2 winkelvloeroppervlak (wvo). In de niet dagelijkse sector is er geen uitbreidingsruimte. Rekening houdend met de geprognosticeerde bevolkingsgroei van 400 inwoners (terughoudende schatting) komt daar nog 100-150 m2 bij, waardoor de uitbreidingsruimte voor de dagelijkse sector ongeveer 850 a 900 m2 wvo is.

BRO stelt dat het in deze situatie een passende ambitie is om de huidige koopstromen op peil te houden. Een hogere binding is niet realistisch. De combinatie van twee supers en het aanbod aan dagelijkse en niet dagelijkse artikelen biedt uitstekende kansen op die impuls voor het centrum. Daarmee zal een goed winkelaanbod voor de inwoner van Raamsdonksveer ontstaan. Doordat de Super de Boer, die verplaatst wordt van de Boterpolder naar de Keizersdijk, kleiner wordt en de C1000 groter, maar dit per saldo elkaar opheft, is dit distributie-planologisch een passende situatie. Mede omdat het centrumplan niet voorziet in uitbreiding van de ruimte voor de overige (dagelijkse en niet-dagelijkse detailhandel), die kwantitatief op hetzelfde niveau blijft.

De Plus supermarkt in Raamsdonksveer zal concurrentie ondervinden van de Super de Boer op de nieuwe locatie Keizersdijk. In het licht van de voorgenomen plannen in Geertruidenberg dient deze situatie op gemeentelijk niveau verder opgepakt te worden.