De crisis- en herstelwet

Leuk voor de bouwsector zoals beschreven in het artikel maar het belang van deze miljardensteun voor de gemeente Geertruidenberg of enige lokale ondernemer is vooralsnog onbekend……..

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben opgelucht gereageerd, nu ‘eindelijk’ de Crisis- en herstelwet door de Eerste Kamer is. De wet kan miljarden euro’s aan extra omzet opleveren en is vooral een belangrijk middel om arbeidsplaatsen te redden. De projecten die nu op stapel staan, leveren bijvoorbeeld de bouwsector 3 tot 4 miljard euro aan omzet op, denkt Bouwend Nederland.

Wat houdt de wet in?
De crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van ruimtelijke projecten, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie door gerichte investeringen door het kabinet. De projecten geven een stimulans aan de economie en moeten bijdragen aan werkgelegenheid en duurzaamheid.

Wat is het doel van de wet?
Het doel van de crisis- en herstelwet is het bestrijden van de gevolgen van de economische crisis waarin de mondiale en de Nederlandse economie zich sinds het najaar van 2008 bevinden. Weliswaar komt de bodem van de recessie in zicht, maar de Nederlandse economie zal nog zeker tot 2014 de gevolgen van de recessie ondervinden, met name op het gebied van werkgelegenheid. Door middel van de nieuwe wet moet de economische structuur worden versterkt, zodat Nederland sneller en sterker uit de recessie tevoorschijn komt.

Welke voordelen biedt de crisis- en herstelwet voor ondernemers?

  • Op het gebied van duurzaamheid

Als gevolg van de crisis- en herstelwet wordt een aantal belangrijke duurzame innovatieve ontwikkelingen versneld. Zo wordt het eenvoudiger om windmolenparken te realiseren en het aandeel duurzame energie sterk te laten toenemen. Daarnaast wordt het voor agrarische bedrijven door het terugdringen van het aantal vergunningen makkelijker om installaties voor co-vergisting aan te leggen of uit te breiden. In het havengebied van Rotterdam wordt een pilotproject voor de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreining mogelijk gemaakt en in het stationsgebied van Utrecht komt een pilotproject met een zogeheten ‘biowasmachine’, die de winning van bodemenergie en de aanpak van bodemverontreiniging combineert. Op het Chemelot-terrein bij Geleen worden de bureaucratische belemmeringen voor een demonstratieproject voor CO2-opslag weggenomen. Ook wordt het voor verhuurders van woningen eenvoudiger om energiebesparend dubbelglas aan te brengen en wordt ook de Nederlandse kustverdediging aangepakt.

  • Op het gebied van bereikbaarheid

De nieuwe wet voorzit in de versnelling van een breed scala aan infrastructurele projecten, van spoor- en waterwegen tot snelwegen en bruggen. Niet alleen wordt besluitvorming over de aanleg van nieuwe wegen versneld, ook bestaande wegen worden aangepakt.

  • Op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen

De crisis- en herstelwet zorgt voor een toename van het aantal kwalitatief goede woningen en bedrijfslocaties. Integrale gebiedsontwikkeling zoals voorzien in de Nota Ruimte krijgt een belangrijke impuls. Woningbouw wordt gestimuleerd en er wordt tempo gehouden in bouw en onderhoud. De wet bevat belangrijke maatregelen ter versnelling van besluitvorming over woningbouwprojecten van meer dan twintig woningen en over de herstructurering van woon- en werkgebieden. Op het gebied van bedrijventerreinen ligt de nadruk op herstructurering. Daarnaast is er met de Greenports een focus op glastuinbouw. Tot slot is er met de restauratie van de forten aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de ‘blauwe bypass’ in de IJsseldelta bij Kampen ook aandacht voor natuurontwikkeling en recreatiedoeleinden.