De Wilsdonck verhuist mogelijk naar Parklaan

Dit plan wordt op 19 december 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Peter Hendrix (links, bestuursvoorzitter van Stichting Uniek), wethouder MIke Hofkens en directeur van de Wilsdonck Guido van Gils bekijken de potentiële locatie voor de nieuwbouw van de school. © Pix4Profs/Casper van Aggelen

Op 21 november 2018 besloot het college van Burgemeester en Wethouders om voor basisschool De Wilsdonck vervangende nieuwbouw te gaan realiseren aan de Parklaan in Raamsdonksveer. Dit plan wordt op 19 december 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Eerder besloot de gemeenteraad om vervangende nieuwbouw te plegen op de huidige locatie van de school aan de Rembrandtlaan. Tijdens de werkzaamheden zouden de leerlingen tijdelijk worden gehuisvest aan het Landonk. Vanwege de hoge kosten van deze tijdelijke huisvesting is bekeken of er een andere locatie voor de vervangende nieuwbouw beschikbaar is.

Haalbaarheid
Er is een locatiestudie uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de grootte van de locatie en het ruimtegebruik van de school. Beide vormen geen belemmering om daar een school te bouwen. Ook is nadrukkelijk gekeken naar veiligheidsaspecten. Daaruit komt naar voren dat de LPG-tank bij het benzinestation aan de Parklaan een aandachtspunt in het kader van veiligheid is. De gemeente is hierover met met de eigenaar van het benzinestation in gesprek gegaan. Inmiddels is overeengekomen dat de LPG tank wordt verwijderd.

Sportvoorziening
Eerder is besloten dat bij de basisschool een gymzaal zou worden gerealiseerd. Op de locatie aan de Parklaan staat op dit moment een sporthal. In het raadsprogramma is de wens opgenomen om op de locatie van de huidige sporthal een nieuwe sporthal te bouwen. In afwachting van het onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van deze nieuwe sporthal, wordt de raad voorgesteld om vooralsnog géén gymzaal voor De Wilsdonck te bouwen.

Als besloten wordt een nieuwe sporthal te bouwen, kan De Wilsdonck voor het gymonderwijs namelijk gebruik maken van deze hal. Wanneer wordt besloten géén nieuwe sporthal te bouwen, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld alsnog een eigen gymzaal te realiseren.
De nieuwe gymzaal voor De Wilsdonck zou ook onderdak bieden aan tafeltennisvereniging Smash. Samen met de vereniging wordt gezocht naar een passende oplossing nu de bouw van de gymzaal vooralsnog niet doorgaat.

Bron: Gemeente Geertruidenberg  en foto BN De Stem via Marja Klein Obbink 27-11-18