Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende dijkversterkingsprojecten. Dit doen we om gebieden en mensen te beschermen tijdens momenten met hoog water. Tijdens één van deze projecten versterkt en verhoogt het waterschap diverse dijken langs de Donge en het Amertak kanaal in de gemeenten Geertruidenberg, Drimmelen en Oosterhout. Dit project heet: dijkversterking Geertruidenberg en Amertak.

Dijkverzwaring1

Wat gaan we doen?
Het project bestaat uit verschillende fasen. Op dit moment zit het project in de eerste fase: de verkenningsfase. In deze fase onderzoekt het waterschap samen met betrokken partijen verschillende mogelijkheden voor dijkversterking langs de Donge en het Amertak kanaal. Uit deze mogelijkheden kiest het waterschap het meest geschikte ontwerp: dit heet het voorkeursalternatief. Door samen te werken met betrokkenen van het project kan het waterschapsbestuur een breed gedragen voorkeursalternatief vaststellen, gebaseerd op verschillende belangen. In de volgende projectfase wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Resultaat
Door de dijken te versterken, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen van het Rijk. Ook bieden ze weer jarenlange bescherming tegen water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Periode
Het project is in juni 2015 gestart en bestaat in totaal uit drie fasen. Momenteel zitten we in de eerste fase: de verkenningsfase. Deze fase duurt naar verwachting twee jaar. De twee daarop volgende fasen duren naar verwachting ook twee jaar. Dit zijn de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In 2019 gaat de schop in de grond. Naar verwachting is het project in 2021 gereed.

Wat merkt u ervan?
Dit is afhankelijk van de fase. Tijdens de huidige fase doet het waterschap onderzoek op en om de dijk. Zo komt de kwaliteit van de dijken in beeld en kunnen we bekijken welke voorkeursalternatieven of ideeën haalbaar zijn. Dit gebeurt mogelijk op gronden van u. Uiteraard neemt het waterschap voor de start van de onderzoeken contact met u op om hierover afspraken te maken. We proberen eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Contact
Voor specifieke informatie over dit project, kunt u contact opnemen met het waterschap via dijkversterkinggea@brabantsedelta.nl.

Locatie
Hoe de wijze van dijkversterking er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het gekozen voorkeursalternatief en van de wensen van diverse partijen, waaronder de omgeving. De gebieden en trajecten waar we aan de slag gaan zijn al wel in beeld. Deze ziet u op de kaart hieronder. In de huidige fase gaat het waterschap met de omgeving en betrokken partijen in gesprek over plannen en ideeën waar het waterschap bij kan aansluiten of aanhaken. Voorbeelden zijn fiets- of wandelpaden, bankjes of steigers. Zo hebben meerdere partijen baat bij de dijkversterking. Bovendien bespaart dit tijd en kosten. Zo werken we samen aan duurzame en mooie dijken.

Dijkverzwaring

Bron: BrabantseDelta.nl