€103.000,- bijstandsverlening extra

De recent gepubliceerde gemeentelijke jaarstukken 2009 tonen een nadelig resultaat voor de bijstandsverlening van €51.000,- (WWB) en €52.000,- (BBZ).

De WWB (Wet werk en bijstand)
Sinds 2004 is er sprake van de WWB (Wet werk en bijstand). Doel van de WWB is ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. Werk gaat voor inkomen: oogmerk is om mensen op de kortste weg naar betaald werk te kunnen zetten; daartoe moet men ingeschreven staan bij het UWV. Ook de gemeenten vervullen hierbij een grote rol en het college is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand en voor het ondersteunen bij arbeidsinschakeling.

Gemeenten krijgen van de rijksoverheid twee budgetten: een inkomensdeel en een werkdeel. Uit het inkomensdeel moeten de uitkeringen worden betaald. Uit het werkdeel moeten de reïntegratie-activiteiten worden betaald. De budgetten worden jaarlijks in september definitief vastgesteld. Gemeenten dienen zelf eventuele tekorten op die budgetten aan te vullen. Daar staat tegenover dat overschotten op het inkomensdeel in de gemeentekas vloeien. Het is dus zaak voor gemeenten om zo weinig mogelijk instroom in de bijstand te hebben, en zo veel mogelijk uitstroom.

De recent door de gemeente gepubliceerde jaarstukken geven inzage in deze cijfers. De bijstandverlening vermeld hierbij ‘hogere uitkeringskosten agv toename instroom WWB (netto effect)’ van €51.000,- (nadeel).

De BBZ (besluit bijstandverlenig zelfstandigen)
Onder bijstandsverlening vermelden de gemeentelijke jaarstukken tevens een een nadelig cijfer middels de ‘Toename beroep op regeling BBZ’ van €52.000,- (nadeel). Een verdere specificatie van dit bedrag ontbreekt.

De Bbz betreft het besluit bijstandverlening zelfstandigen. Dit is 2004 opgesteld met als doel het verschaffen van financiële steun aan mensen in de bijstand, die zelfstandig ondernemer willen worden. Er kan een renteloze lening worden verstrekt van maximaal € 2534,00 en deze wordt alleen rentedragend wanneer de betrokkene daadwerkelijk zijn bedrijf start. Wanneer zijn bedrijf echter niet levensvatbaar wordt, wordt dit bedrag omgezet in een schenking. Ook bestaat er nog de mogelijkheid tot het aanvragen van een rentedragend krediet en kan er aanspraak worden gemaakt op een uitkering inzake levensonderhoud.

De gemeente (sociale dienst) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Bbz., maar schakelt vaak een onafhankelijke advies- en begeleidingsorganisatie in. Cliënten zijn tijdens dit traject vrijgesteld van hun sollicitatieplicht en hoeven niet langer ingeschreven te staan bij het UWV WERKbedrijf.