Extra budget voor instandhoudingssubsidie

Vanaf 1 febr t/m 31 mrt 2019 is het mogelijk om instandhoudings-subsidie aan te vragen voor de periode 2020-2025.

Onderhoud aan badpaviljoen Domburg

Nu al kunt u uw aanvraag voorbereiden in het digitale subsidieportaal of via de formulieren op Monumenten.nl.

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gaat over planmatig, sober en doelmatig onderhoud. Eigenaren van rijksmonumenten zonder woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor kosten van werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van het rijksmonument. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op.

De Sim is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50% naar 60%. Om te voorkomen dat door deze verhoging minder subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd, is ook het subsidieplafond voor groene monumenten en dat voor gebouwde monumenten verhoogd. Het subsidieplafond voor archeologische monumenten is niet verhoogd, omdat het beschikbare budget in de afgelopen jaren niet volledig is gebruikt. De verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 60% kan voor de archeologische rijksmonumenten daarom binnen het huidige budget worden opgevangen.

Meer over deze wijzigingen leest u in de publicatie in de Staatscourant.

Bron: Cultureelerfgoed.nl – 14-01-2019