Geen akkoord plan centrum R’veer

Er is nog geen akkoord met de stakeholders waardoor er geen financieel draakvlak is voor het plan. Ook zou de planontwikkeling op onderdelen nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn waardoor de stedenbouwkundige visie nog geen optimale doorvertaling in een bestemmingsplan en exploitatieplan kan krijgen. Het college ziet daarom af van de nagestreefde terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan centrum R’veer voor 26 mei 2009 en heeft dit 23 april schriftelijk gemeld aan de raad.

Men zet de komende 2 maanden in op overleg met de stakeholders en de belanghebbenden in het centrum. In juni of zoveel eerder als mogelijk zal het college nadere informeren over de te zetten stappen en de planning. Uiterlijk tot en met de zomer heeft men de mogelijkheid om tot overeenstemming te komen en het streven blijft om in 2009 te starten met de aanpak van Keizersdijk.

De bestemmingsplanprocedure inclusief de behandeling van de ingediende inspraakreacties wordt aangehouden. De gemeente oefent verder bij de provincie druk uit zodat er vrijstelling wordt verleend voor dit bestemmingsplan zodat de woningen in het plan gewaarborgd zijn.