Geen overeenkomst centrum R’veer

November stelden College en raad een centrumaanpak in deelfases vast. Alleen het deelplan Keizersdijk werd hierbij definitief vastgesteld en de overige delen (zoals Hoofdstraat en Heerplein) werden in het plan opgenomen als toezegging. Nu blijkt echter – in tegenstellng tot het uitgangspunt opgenomen in het centrumplan november 2009 – dat er geen overeenstemming is met de projectontwikkelaar (WSG).

In een voorstel van het College voor de raadsvergadering 25-2 staat beschreven dat de WSG heeft laten weten geen anterieure overeenkomst te willen afsluiten over de herontwikkeling van de Keizersdijk. De gemeente geeft bij deze melding aan dat men de sanering + de inrichting van de openbare ruimte voor (een deel van) de Keizersdijk wel wil doorzetten en het kostenverhaal wil regelen via een exploitatieplan (opstellen zou 2 a 3 maanden gaan kosten).

November 2009 werd echter gemeld dat genoemde anterieure overeenkomst + een intentieovereenkomst (inspanningsverplchting voor herontwikkeling het Anker) ‘thans opgesteld worden’ en op zo korte mogelijke termijn voorgelegd werden. Deze melding blijkt nu niet geheel juist geweest te zijn.

Voor de aanpak van de Keizersdijk (sanering + openbare ruimte) en de aanpak van openbare ruimte Hoofdstraat-Heereplein-Haven heeft de gemeente uitgaande van de begroting 2010 €3.000.000,- beschikbaar gesteld. Omdat de WSG de herinrichting van de openbare ruimte Keizersdijk voor haar rekening zou nemen zouden de hiervoor begrote kosten van €900.000,- niet in mindering gebracht hoeven te worden op genoemde beschikbare 3 miljoen. Dit vervalt nu de toegezegde overeenstemming blijkt te ontbreken en onduidelijk is hoe men dit alternatief wil regelen.