‘Geen overeenstemming invulling Anker’

Middels een schrijven heeft het college de raad vorige week geïnformeerd dat er tussen de 3 partijen (WSG, Kieboom, Verschuren) geen overeenstemming kan worden bereikt over de invulling van het Anker. Met het oog op de planning heeft men daarom besloten door te gaan met het opstellen van het Masterplan voor het gehele centrum, maar deze gefaseerd uit te voeren. Op deze wijze zou de impasse rond het Anker niet in de weg staan aan realisatie van delen van het plan waar wel overeenstemming over bestaat.

Na 1e lezing van het schrijven/deze berichtgeving van het college merken wij volgende op:

  • Men is blijkbaar met een Masterplan voor het centrum bezig terwijl tot nu ons alleen bekend was dat men de benaming Masterplan gebruikte voor een project aangaande Dombosch.
  • Ontwikkelaar WSG en eigenaren zouden volgens berichten mei jl ‘wat meer tijd nodig hebben om tot een deal te komen’ doch volgens dit laatste bericht blijkt een deal dus niet mogelijk.
  • Voor de zomer zou er meer duidelijk worden over de centrumaanpak maar welke duidelijkheid levert dit bericht op.
  • Wat is een ‘gefaseerde uitvoering’ en over welke delen bestaat overeenstemming
  • Eind 2009/begin 2010 zou begonnen worden met de bouw van de supermarkt en onduidelijk is of dit dan ook gaat gebeuren.

En nu de aanpak/sanering van de Keizersdijk is uitgesteld + ons berichten bereiken dat (leegstaande) panden -welke aangekocht zijn ter realisatie van de supermarkt- voor langere tijd tot maximaal 2 jaar verhuurd worden dan dringt zich de gedachte op dat er opnieuw sprake is van een aanmerkelijk uitstel van enige start of aanpak.

November 2004 is het amendement aangenomen dat de opwaardering van het centrum R’veer voortvarend ter hand diende te worden genomen. Oktober 2006 is door college en raad besloten dat een totaalaanpak als ontwikkelingsstrategie voor de centrumontwikkeling wordt voorgestaan. Bijna 3 jaar later (2009) komen we dan tot de conclusie dat een ‘deal’ niet mogelijk is……….