‘Geheim’ bouwplan Keizersdijk

Natuurlijk zijn wij benieuwd wat er in het centrum van Raamsdonksveer/aan de Keizersdijk gaat gebeuren. De keuzes die men maakt zullen bepalend zijn voor de toekomst ten aanzien van de voorzieningen en het ondernemen in het centrum. Waar de provincie streeft naar geen uitbreiding van winkelvloeroppervlak zal hier mogelijk iets anders gebeuren. En waar oa de internetopkomst concentratie van winkelactiviteiten vergt zal het centrum zich hier mogelijk gaan verbreden/vergroten.

Al jarenlang speelt deze materie en door diverse omstandigheden is het vertraagd maar er lijkt iets te gaan gebeuren. Als VOG-bestuur ontvangen wij er echter en helaas nog geen nadere info over. Duidelijkheid achten wij namelijk van belang voor oa gevestigde ondernemers. De openbare besluitenlijst van het College dd 22 oktober 2013 meldt namelijk wel wat nadere info:

Onderwerp:
Voorontwerp bestemmingsplan Keizersdijk 14 tot en met 24, Raamsdonksveer.
Besluit:
1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Keizersdijk 14 tot en met 24 te Raamsdonksveer”;
2. ten aanzien van het onderhavige plan de fasen van inspraak en vooroverleg te starten;
3. kennis te nemen van het (indicatieve) procedureschema.

Onderwerp:
Coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening en project en realisatieovereenkomst ten behoeve van de Keizersdijk 14 tot en met 24 te Raamsdonksveer
Besluit:
Het college besluit, de raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het structuur Ontwerp voor het bouwplan;
2. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan Keizersdijk 14 tot en met 24 Raamsdonksveer en voor de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van de in het plangebied geplande supermarkt en dagwinkels:
a. omgevingsvergunning voor de activiteit slopen
b. omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen
c. omgevingsvergunning voor het opslaan van roerende zaken
3. In te stemmen met voorliggende project en realisatieovereenkomst Keizersdijk 14 t/m 24.
4. Over te gaan tot vaststelling van de exploitatieopzet Keizersdijk 14 t/m 24.
5. Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub en g van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op de bijgevoegde project en realisatieovereenkomst met bijlagen en de exploitatieopzet;

Onder geheimhouding wordt het project dus blijkbaar ingezet en we zullen dan ook verzoeken om de ondernemers van nadere info te voorzien zodat ook zij toekomstgericht kunnen werken aan de hand van enige duidelijkheid.