Geluidsscherm bij Oudenallen G’berg

In BNdeStem stond 18-9 een artikel over het nieuwbouwproject Oranjebastion. Hierin stond vermeld dat er sprake was van een schikking tussen de gemeente en bezwaarmaker Oudenallen en dat van geluidsoverlast straks geen sprake is. Dit is echter niet geheel juist.

Binnen ondernemersvereniging is sinds 2006 de werkgroep Gasthuiswaard actief. Een groep ondernemers die zich bezig houdt met het concept bestemmingsplan Gasthuiswaard dat toen ter inzage werd gelegd. Ook de bouw nabij van woningen middels de realisering van het Oranjebastion was en is hierbij een actueel onderwerp: de ondernemers vinden namelijk unaniem dat deze woningen het bedrijventerrein dusdanig naderen dat problemen te verwachten zijn. Vergelijkbare en grotere problemen zoals met met/bij het nabij gelegen bedrijf Siemerink worden hierbij niet uitgesloten en zouden voor de bedrijven minimaal beperkingen op kunnen gaan leveren. De gemeente heeft deze bezwaren echter naast zich neergelegd en de bouwactiviteiten gecontinueerd.

De projectontwikkelaar BAM vastgoed is uiteindelijk met Oudenallen tot overeenstemming gekomen. Ter beperking/voorkoming van te verwachten (geluids)problemen zal men een gedeelte van het terrein gaan voorzien van een geluidsscherm. De gemeente heeft hierbij toegezegd medewerking te verlenen in het vergunningentraject. Opmerkelijk hierbij is dat de gemeente het probleem niet erkent doch wel meewerkt aan een oplossing.