Gemeente vraagt om input ondernemers

Afgelopen maandag hebben de bedrijven op bedrijventerrein Dombosch een brief met een vragenlijst ontvangen van de gemeente Geertruidenberg. Met deze vragenlijst inventariseren we, aldus portefeuillehouder Van den Kieboom, waar het bedrijfsleven tegenaan loopt op bedrijventerrein Dombosch.

Gemeente Geertruidenberg

Eind 2015 stelde de gemeenteraad de economische visie vast. Vanuit het uitvoeringsprogramma van deze visie gaat de gemeente een aantal projecten in uitvoering nemen waaronder de projecten versterken beeldkwaliteit bedrijven, onderzoek en handhaving parkeeroverlast en inventarisatie toekomstperspectieven bedrijfsleven. Daarnaast is het huidige bestemmingsplan Dombosch van 2009. De gemeente wil, voordat een procedure wordt opgestart voor de herziening van het bestemmingsplan, een eerste doorkijk maken waar de ambities van de ondernemers liggen. Verder is op het bedrijventerrein in 2012-2013 het project Kwaliteitsimpuls Dombosch uitgevoerd. Daarbij trof de gemeente maatregelen om het bedrijventerrein te verbeteren. Inmiddels een aantal jaren verder, hoort de gemeente graag hoe ondernemers nu tegen het bedrijventerrein aankijken. Gelijktijdig wil de gemeente de toen geplaatste bebording ‘opschonen’, zodat alle aanduidingen aansluiten bij de situatie en de wens van de betreffende ondernemer.

De vragenlijst is daarom breed opgezet. De vragen gaan over inventariseren branche en particuliere verkoop, toekomstperspectief, faciliteiten, bebording en openbare ruimte. Met deze aanpak wordt voorkomen dat voor iedere project afzonderlijk ondernemers vragen worden gesteld. De gemeente probeert straks zoveel als mogelijk in te spelen op de behoeftes van de ondernemers op het gebied van openbare ruimte en bedrijfsvoering. Op deze manier faciliteren we, aldus Van den Kieboom, het ondernemen zo maximaal mogelijk.

De uitkomsten van dit onderzoek verwerkt de gemeente in een rapportage, die als onderlegger gebruikt wordt bij de uitvoering van verschillende projecten. De rapportage, waar een totaal beeld wordt weergegeven, is openbaar en wordt beschikbaar gesteld aan de VOG en publiceert de gemeente uiterlijk in januari 2017 op de gemeentesite.

Bron: Gemeente Geertruidenberg