Gemeentebegroting 2020

De gemeenteraad neemt op 7-11-2019 een definitief besluit over de begroting 2020. Op 24-10-2019 vindt de discussieraad om 19:30 uur plaats.

Bij het maken van de begroting voor 2020 stond het college van B&W voor een grote financiële uitdaging. Op basis van het collegebesluit van 3 oktober neemt de gemeenteraad op 7 november 2019 een definitief besluit over de begroting 2020. Op 24 oktober vindt de discussieraad om 19:30 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bij het maken van de begroting voor 2020 stond het college van B&W voor een grote financiële uitdaging. Deze ontstond met name door een aantal landelijke ontwikkelingen zoals de stijgende kosten in de jeugdzorg en lager dan verwachte rijksuitkeringen vanuit het Gemeentefonds. Samen met de stijgende kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dreigde het tekort op te lopen tot ruim 2 miljoen euro in 2020. Om tot een sluitende begroting te komen is door het college breed gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen en om inkomsten te vergroten.

Bezuinigen en het verhogen van onze inkomsten
Om een financieel gezonde gemeente te blijven is kritisch gekeken naar de ambities en plannen van de gemeente. Geen onderwerp is onbesproken gebleven. Ook is gekeken waar de inkomsten vergroot kunnen worden. Dit is nodig om het voorzieningenniveau voor inwoners op niveau te kunnen houden. Het bleek noodzakelijk om de lasten voor inwoners en bedrijven te verhogen. De OZB voor bedrijven stijgt naar het landelijk gemiddelde. Voor inwoners blijft de stijging beperkt met 1% bovenop een inflatiecorrectie van 1,5%.

Gemeenteraad besluit op 7 november
Op basis van het collegebesluit van 3 oktober neemt de gemeenteraad op 7 november 2019 een definitief besluit over de begroting 2020. Op 24 oktober vindt de discussieraad om 19:30 uur plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Bron: gemeente.nl