Grote bedrijven wil men weg uit G’berg?

Waar het informerend schrijven van de gemeente richting de ondernemers de indruk wekte dat men de regelgeving minimaal op het huidige niveau handhaaft leverde de info-avond dinsdag een andere conclusie op: Nieuwe bedrijven met een kavelgrootte groter dan 5000m2 worden niet meer toegestaan op bedrijventerrein Dombosch en bestaande bedrijven die nu groter zijn dan 15000m2 wordt middels het voorgestelde bestemmingsplan iedere uitbreidingsmogelijkheid ontnomen.

Op bedrijventerrein Dombosch zijn behoorlijk wat bedrijven gevestigd met een kavelgrootte groter dan 15000m2. Iemand die zich enigzins in de bedrijvigheid verdiept weet dat en een eerste telling levert ons als VOG-bestuur al ruim meer dan 15 bedrijven op. Bedrijven die verantwoordelijk zijn voor een belangrijk deel van de economische bedrijvigheid binnen de gemeente en daarom enige stimulans vanuit de gemeente zouden moeten mogen ontvangen (zeker mede gelet op de huidige economische ontwikkelingen). Het college en verantwoordelijke ambtenaren bleken echter bij de info-avond totaal niet op de hoogte van de omvang van deze bedrijvigheid maar passen wel aanzienlijk beperkende maatregelen toe voor deze bedrijven middels het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan Dombosch dat momenteel ter inzage ligt staat bedrijven toe met een minimale kavelgrootte van 1000m2 en een maximale kavelgrootte van 5000m2. Bestaande bedrijven met een kavelgrootte groter dan 5000m2 mogen eenmalig uitbreiden met maximaal 15% waardoor de groeimogelijkheden voor deze bedrijven beperkt worden. Gevestigde bedrijven echter met een kavelgrootte van meer dan 15000m2 zouden conform de regels in het ontwerpbestemmingsplan helemaal niet meer mogen uitbreiden.

Aanwezige ondernemers en VOG-bestuur waren verbijsterd over deze regelgeving en enkele ondernemers gaan op korte termijn rond de tafel om gezamenlijk aan deze niet acceptabele beperkingen te gaan werken. Ondernemers op Dombosch die middels beschreven regelgeving denken dat ook hun toekomstige belangen in gevaar komen kunnen ook deelnemen aan het collectief van ondernemers dat met deze materie op korte termijn aan de slag gaat. Meldt u dan snel even bij het VOG-bestuur via info@vogweb.nl .

Met nadruk wijzen wij erop dat schriftelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk 16 april ingediend moeten zijn. Doet u niks dan ontneemt dat u de mogelijkheid om in de toekemst wel te reageren op voor uw bedrijf nadelige regelgeving zoals vastgelegd binnen het bestemmingsplan.