Hotel in (winkel)centrum R’veer

De openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 17 maart 2015 meldt het oprichten van een hotel op het adres Het Anker 22 te Raamsdonksveer.

Onderwerp:
Het oprichten van een hotel op het adres Het Anker 22 te Raamsdonksveer.
Besluit:

  1. Medewerking te verlenen om via afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° Wabo oprichting van een hotel op het adres Het Anker 22 te Raamsdonksveer mogelijk te maken.
  2. De initiatiefnemer hierover informeren en dit bevestigen via de bijgevoegde brief.
  3. In te stemmen met de planschadeverhaalovereenkomst voor de, ten behoeve van het initiatief, te nemen planologische maatregel.