Integriteit (integer handelen)

Volgens Plato (427-347 v. Chr.): ‘Goede mensen hebben geen wetten nodig om verantwoordelijk te handelen, terwijl slechte mensen de wetten weten te omzeilen.’

Integriteit is in veel situaties een belangrijk goed. Je voorkomt er belangenverstrengeling mee en je maakt je eigen positie en belangen duidelijk in (potentiële) conflictsituaties. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie. Je komt gedane toezeggingen, afspraken en verplichtingen na. Je informeert anderen vanuit jouw deskundigheid en bij een conflict kies je niet automatisch de kant van de sterkere partij. Als je een fout hebt gemaakt, dan meld je dit op eigen initiatief om de schade te beperken. Je bent loyaal aan de organisatie en dient de belangen van de functie. Je blijft integer handelen, ook wanneer dit voor jou bepaalde nadelen, spanningen of conflicten met zich meebrengt.

Met integriteit – of integer handelen – wordt bedoeld dat je je functie adequaat en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en geldende regels. Als regels ontbreken of onhelder zijn, dan oordeel je op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Je neemt verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, je bent aanspreekbaar op je gedrag en je spreekt anderen hierop aan.

Plato had gelijk en daar waar het fout gaat realiseren we dit vaak mede zelf. De zelfreflectie ontbreekt dan echter meestal…….