Is een zienswijze ‘voor’ of ‘tegen’

De gemeente G’berg gaat er standaard vanuit dat een zienswijze ‘tegen’ iets is. Degenen die wel eens een zienswijze hebben ingediend moeten de ontvangstbevestiging van de gemeente maar eens nalezen (zie ook onderstaande link met een voorbeeld van een dergelijk schrijven). Een oplettend VOG-lid wees ons hierop en we vragen ons af of dit wel juist is.

Wikipedia omschrijft een ‘zienswijze’ als volgt:
Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-milieuvergunning (ontwerp-beschikking Wet Milieubeheer). Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt. Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt onontvankelijk verklaard. Bezwaar en beroep zijn dan niet mogelijk.Heeft een belanghebbende geen zienswijze ingediend, dan zijn bezwaar en beroep alleen mogelijk als hij kan aantonen dat hij daartoe niet in staat was. Voorbeelden kunnen zijn een langdurig verblijf in ziekenhuis of buitenland.


Een zienswijze is dus een reactie en is dus niet per definitie ergens ‘voor’ of ‘tegen’. Standaard reageren dat een zienswijze ergens ‘tegen’ is zegt meer over de beleving van de ontvanger dan over de intentie van de zienswijze.