Last onder dwangsom voor 2 bedrijven

Last onder dwangsom: het geven van een opdracht door een overheidorgaan aan een burger/bedrijf om een overtreding ongedaan te maken, onder het betalen van een dwangsom voor iedere dag dat de burger/het bedrijf daarin nalatig is .


In de openbare besluitenlijst van het College d.d. 11-10-2011 staat onder punt 2 en 3 het volgende vermeld:

Onderwerp:
Beslissing op handhavingsverzoeken Casa Dierenshop en de Boerenbond tegen vestiging Fauna op Dombosch.
Besluit:

  1. Kennis te nemen van het adviesrapport van het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf d.d. 2 september 2011 m.b.t. de invulling van het begrip volumineuze detailhandel.
  2. Kennis te nemen van de zienswijzen van de vertegenwoordigers van Fauna, Casa Dierenshop en de Boerenbond.
  3. Een last onder dwangsom op te leggen aan Fauna VOF tot het staken en gestaakt houden van het huidige gebruik van het pand Oeverkruid 18-20 te Raamsdonksveer voor reguliere detailhandel in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan Dombosch.
  4. Fauna VOF, de eigenaar van het pand Oeverkruid 18-20 en tevens overtreder, conform bijgaande conceptbrief van dit voornemen op de hoogte te stellen.

Onderwerp:
Beschikking last onder dwangsom Bredabest inzake verontreiniging van de omgeving met pindaschillen en/of –vliezen.
Besluit:

  1. Ten aanzien van de overtreding van artikel 2.1, lid 1 en lid 2, onder l,m en p van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, een last onder dwangsom op te leggen aan Bredabest.
  2. De hoogte van de op te leggen last onder dwangsom vast te stellen op € 1.500,00 per geconstateerde overtreding, met een maximum van € 7.500,00.
  3. De bijgevoegde (concept) dwangsombeschikkingen te ondertekenen en te verzenden.