Lichte groei 2014, geen extra consumptie

De Nederlandse economie klimt voorzichtig uit de recessie, met volgend jaar een ½% groei. Op herstel van de arbeidsmarkt moeten we nog wachten, de werkloosheid loopt op naar 7½% in 2014. De inflatie blijft met 1½% onder het streefniveau van de ECB. De mediane koopkracht stijgt 1%.

Dit maakt het Centraal Planbureau (CPB) bekend in de decemberraming. Ten opzichte van de vorige raming, uitgebracht op Prinsjesdag, zijn de verschillen klein.

De voorzichtige groei van het bbp (bruto binnenland product) van 0,1% in het derde kwartaal van 2013 zet volgend jaar door. Naar verwachting komt de groei in 2014 op jaarbasis uit op ½%. Dit is vooral te danken aan de hogere uitvoer en investeringen. De consumptieve bestedingen nemen volgend jaar nog verder af. Dit is voor een belangrijk deel het doorlopende effect van dalende inkomens in 2013 en de dalende vermogens van de afgelopen jaren. In 2014 is de gemiddelde stijging van de contractlonen gelijk aan de inflatie. De koopkracht neemt volgend jaar wel toe, door verlaging van het belastingtarief in de eerste schijf, de verlaging van de zorgpremies en lagere pensioenpremies voor ambtenaren.

Herstel op de Nederlandse arbeidsmarkt laat nog op zich wachten. De werkloosheid blijft verder stijgen en komt in 2014 uit op gemiddeld 7½% van de beroepsbevolking. Van een omslag is nog geen sprake, want ook in 2014 daalt de werkgelegenheid, hoewel in een lager tempo dan dit jaar. Naar verwachting krimpt de werkgelegenheid in de marktsector volgend jaar met ½% en bij de overheid met 1½%. Tegelijkertijd blijven mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, hoewel de toename kleiner is dan in 2013.

De inflatie komt in 2014 uit op 1½%. Belangrijke factoren die bijdragen aan de stijging van de consumptieprijzen, zijn de relatief hoge huurstijging en de prijsstijging van ingevoerde consumptiegoederen en diensten. Net als in het eurogebied is ook in Nederland de inflatie lager dan in 2013, mede doordat de btw-verhoging uit oktober 2012 niet langer in de inflatie meetelt.

Het EMU-saldo komt uit op 3,1% in 2013 en 3,3% in 2014. In 2014 wordt het tekort gedempt door omvangrijke bezuinigingen en lastenverhogingen uit de regeerakkoorden van beide kabinetten Rutte, het Begrotingsakkoord 2013 (Lenteakkoord), en het 6-miljard-pakket van afgelopen najaar. De stijging van de zorguitgaven is lager dan eerder verwacht. Dit maakt verlaging van de zorgpremies mogelijk, maar heeft weinig invloed op het EMU-saldo.