Minder woningen nodig?

De ‘recessie’ maakt een nieuwe kijk op ruimtelijke ordening mogelijk. Grootschalige woningbouw zal belangrijk blijven maar van een woningtekort in heel Nederland zal de komende decennia zeker geen sprake zijn. Het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening moet zodoende ook op gemeentelijk niveau worden bijgesteld.

Uit tal van demografische studies blijkt dat verscheidene regio’s reeds kampen met een bevolkings- en huishoudenskrimp. Ook in deze regio is dat het geval. Dit laatste zal leiden tot een structurele afname in woningvraag. Aanpassen van het woningbeleid is dan ook dringend gewenst. Wanneer een gemeente niet adequaat reageert op deze trend zal dit negatieve effecten sorteren, zoals leegstand van woningen en onnodige aantasting van de beschikbare ruimte.

In andere regio’s zijn reeds poblemen zichtbaar door het bestaan van onvoldoende vraag naar in aanbouw zijnde woningen. Het is te eenvoudig om dergelijke problemen volledig aan de economische situatie toe te schrijven. Er zal gewerkt moeten gaan worden aan de hand van een beleidsonafhankelijk onderzoek naar de lokale woningbehoefte zodat er een verantwoord woningbouwbeleid tot stand komt.

Hiermee is overigens niet gezegd dat we nu verkeerd bezig zijn. Laten we echter wel een conclusie trekken op basis van een doorwrocht onderzoek naar de werkelijke woningbehoefte op lange termijn.