Nieuw bestemmingsplan Pontonnier

De openbare besluitenlijst van het college dd 20 november 2012 meldt het volgende:

Onderwerp:
Voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein De Pontonnier”.
Besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein De Pontonnier”
  2. Ten aanzien van het onderhavige plan de fase van inspraak en vooroverleg te starten
  3. De termijn voor de terinzagelegging voor het onderhavige bestemmingsplan vast te stellen op vier weken