Nota economie: beschrijvend boekwerk

Met een jaar vertraging en middels een werkwijze welke totaal afweek van wat oorspronkelijk was vastgelegd verscheen vorige week het concept van de Beleidsnota Economische Zaken. Waar wij echter een slagvaardig stuk verwachten blijkt dit vooral een beschrijvend boekwerk te zijn. Het verwachtingspatroon voor deze nota was anders en voor een verklaring kijken we eens naar onze buurgemeente O’hout.De huidige nota economisch beleid van de gemeente Oosterhout stamt uit 2004. Wie het voorwoord en de inleiding van deze nota doorneemt leest een wethouder die heel realistisch tegen de lokale economie aankijkt en haalbare doelen stelt waar gezamenlijk aan gewerkt zou moeten worden. Werkgelegenheid, bedrijvigheid, segmentering, detailhandel/toerisme/recreatie en relatie gemeente-bedrijfsleven zijn vervolgens als hoofdstukken te herkennen met tevens uitgewerkte speerpunten voor het nieuwe beleid:

  • Verbetering vraag-aanbod arbeidsmarkt
  • Creëeren voldoende ruimte voor werkgelegenheid
  • Waarborgen bereikbaarheid
  • enz.

Deze speerpunten zijn vervolgens gemotiveerd omschreven ten aanzien van oa mogelijke verbeterpunten.

Het Concept van de Beleidsnota Economische Zaken van de gemeente G’berg zit wat anders in elkaar. De nota oogt als een beschrijvend wat onoverzichtelijk boekwerk doch het voorwoord belooft ons dat in hoofdstuk 5 haalbare doelen en concrete acties staan beschreven. We noemen er enkele:

  • Economische ontwikkeling: Kennisintensivering van de industrie / Ontwikkeling van economische activiteiten
  • Arbeidsmarkt: Koesteren van gevestigde bedrijven / Blijven zoeken naar oplossingen voor langdurig werklozen
  • Verbetering van de bereikbaarheid: Lobby voor het in de tijd naar voren halen van de aanpak van knooppunt Hooipolder
  • Woon- en leefmilieu: Realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod

Opmerkelijk is dan het gemis aan haalbare/meetbare doelen en om te zien dat men in G’berg anders omgaat met de materie economie dan in de buurgemeente O’hout. Woningbouw maakt bijvoorbeeld in O´hout geen onderdeel van de nota economie uit en de verbetering van de bereikbaarheid behelst in Oosterhout veel meer dan alleen Hooipolder.

Natuurlijk moeten we blij zijn dat er eindelijk iets is middels deze conceptnota. Echter het ontbreken van slagvaardige doelstellingen (die ook meetbaar en binnen bepaalde tijd haalbaar zijn) is toch jammer. Er is dan misschien vooral sprake van een boekwerk terwijl het een middel zou moeten zijn.

Vermeldenswaardig is overigens ook dat de nota 4 foto’s bevat waarvan één van het bouwproject Dongeburgh en één van een grote jachthaven waarvan het onduidelijk is of de foto in deze gemeente is genomen. Soms zeggen foto’s meer dan duizend woorden………..