Omgevingswet treedt 1-1-2021 in werking

De invoeringsdatum van de Omgevingswet is definitief opgeschoven naar 1 januari 2021. 

Luchtfoto Geertruidenberg

Minister Schultz heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Daarin kondigt ze tevens aan nog meer in te zetten op een gefaseerde ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet1 (DSO), dat bij de inwerkingtreding van de wet gebruiksklaar moet zijn.

In de brief geeft de minister de in juli beloofde duidelijkheid over de planning van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die door vertraging in het wetgevingsproces op losse schroeven stond. Tot nog toe werd invoering in 2019 verwacht, nadat het al een keer een jaar was uitgesteld.

1 vervangt drie bestaande digitale diensten Omgevingsloket Online (OLO), het Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl.

Hobbels
De nieuwe invoeringsdatum is in samenspraak met de andere drie bestuurslagen (provincies, gemeenten en waterschappen) vastgesteld. In haar brief wijst Schultz op onzekerheden waar ze zelf niet of weinig grip op heeft en die alsnog een rem op het wetgevingstraject kunnen zetten, zoals de duur van advies- en toetsprocedures (uitvoeringstoetsen, adviezen van de Raad van State, milieueffect-toetsen, et cetera) en het samenvallen van de parlementaire behandeling van de vorming van een nieuwe eerste kamer in 2019. Daarom kondigt ze aan de planning elk jaar te zullen monitoren en toetsen op de vraag of eventuele extra inspanningen nodig zijn om het voorgenomen inwerkingtredingsinstrument ook daadwerkelijk te kunnen halen.

Transitieperiode ingekort
Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft vooral gevolgen voor provincies en waterschappen, die op het moment van inwerkingtreding hun planningsinstrumenten klaar moeten hebben (wélke instrumenten?). Deze zullen zonder Omgevingswet als juridische basis geen rechtsgeldigheid hebben.

Voor gemeenten betekent het uitstel vooral meer voorbereidingstijd. Gemeenten hoeven op het moment van inwerkingtreding nog geen omgevingsplan te overleggen, ofschoon oude bestemmingsplannen vanaf het moment van inwerkingtreding formeel omgevingsplannen gaan heten. Wel kunnen voorbereidingen worden gestart voor het maken van verordeningen (provincie, waterschappen) en een omgevingsplan (gemeenten). De einddatum van de implementatie van de stelstelwijziging blijft staat op 1 januari 2029. Vanaf dat moment moet elke gemeente in Nederland één integraal Omgevingsplan gereed hebben die vanaf dat moment in omgevingsplannen omgezette bestemmingsplannen definitief vervangt. De uiterlijke datum waarop gemeenten een integrale omgevingsvisie gereed moeten hebben, blijft eveneens gehandhaafd op 1 januari 2024. Niettemin moedigt de minister gemeenten maar ook ander overheden aan alvast te beginnen met het opstellen van een omgevingsvisie, waarvoor niet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet hoeft te worden gewacht.

Lees hier verder.

Bron: Stadszaken