Verslag bijeenkomsten levendigheid in de centra

Weth. Van Vugt heeft alle ondernemers uitgenodigd om in gesprek te gaan en mee te denken. 

In het raadsprogramma 2018-2022 is levendigheid in de centra een speerpunt.

Geertruidenberg
Op woensdag 31 oktober 2018 is een groep van ruim 20 ondernemers in de Schattelijn  in Geertruidenberg gezamenlijk aan de slag gegaan met het onderwerp Levendigheid op en rondom de markt. Aan de hand van de volgende vier vragen heeft iedereen zijn of haar input kunnen inbrengen:

  1. Wat gaat er goed op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
  2. Wat kan er beter op het gebied van faciliteren van ondernemers door de gemeente?
  3. Waar ziet u een rol voor uzelf, als ondernemers, bij het bevorderen van de levendigheid?
  4. Overige ideeën, suggesties en opmerkingen

Vervolgens is alle input op onderdelen plenair besproken. Het parkeren en de afsluiting van de Brandenstraat zijn onderwerpen die veel genoemd zijn. Aangegeven is dat er in 2019 een enquête komt voor de evaluatie van de markt, waarbij dergelijke zaken aangegeven kunnen worden. Daarnaast zijn (streek- en ambacht)evenementen, koopzondagen, gezamenlijke activiteiten en fysieke inrichting zoals bebording en verlichting in de bomen genoemd om de levendigheid in en rondom de markt te verhogen.

Raamsdonksveer
Op dinsdag 6 november 2018 zijn er ca. 14 ondernemers bijeengekomen in bibliotheek Theek 5 in Raamsdonksveer.
Ook op deze avond is aan de hand van de vier vragen veel input geleverd.
Kritische noten zijn gegeven en er is meegedacht over mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten.
Ook de bereikbaarheid en de knip zijn onderwerpen die op deze avond zijn gepasseerd. Samen met enkele ondernemers is eerder een evaluatie enquête opgesteld voor de Knip, welke binnenkort wordt verspreid onder de ondernemers. Tot slot is er gesproken over de weekmarkt en opties voor een laagdrempelige (meerjarige) aanvraag voor vergunningen.

Vervolg
Op basis van de uitkomsten van de twee bijeenkomsten, stellen we een actielijst op. Dan stellen we voor welke acties we kunnen voeren en met welke prioriteit. Middels het vaststellen van de begroting door de gemeenteraad, is het akkoord gegeven voor het aanstellen van een “Stadsverbinder” vanaf 2019.
Een verbinder die zich onder andere bezig gaat houden met de levendigheid van de centra. Kortom, we zijn blij dat ondernemers de moeite hebben genomen om hun kritische noten, suggesties en ideeën kenbaar te maken. We gaan en blijven graag in gesprek met ondernemers!

Bron – gemeente Geertruidenberg – Veerle Broekaart
Medewerker cluster buitenruimte