Ontsluiting Parkeerplaats Oostpolder

De openbare besluitenlijst van het College dd 26 juni 2012 vermeld het volgende:

Onderwerp:
Ontsluiting Parkeerplaats Oostpolder.

Besluit:

  1. In te stemmen met het opstarten van de procedure voor de doorsteek op de Keizersdijk.
  2. In te stemmen om de benodigde middelen, groot € 9.000, voor te financieren uit de post: Bestemmingsplannen.
  3. Een raadsadvies met een compleet financieel overzicht van gemaakte en te maken kosten van het centrumplan tegemoet te zien.
  4. De raad van de te volgen procedure doormiddel van een raadsinformatiebrief op de hoogte te brengen.