Ontwerp Nota Archeologie

Dit beleid bepaalt of archeologisch onderzoek nodig is bij bodemverstoringen van een bepaalde omvang. Denk aan Bouw- of grondverzetwerkzaamheden.

De gemeente Geertruidenberg heeft het ontwerp-archeologiebeleid opgesteld. Dit ontwerp omvat o.a. de archeologische verwachtingswaardenkaart en het bijbehorende beleid dat bepaalt of archeologisch onderzoek nodig is bij bodemverstoringen van een bepaalde omvang. Er is met name aansluiting gezocht bij het archeologiebeleid van de gemeenten in de regio.

Inspraak
U kunt de ontwerp-nota Archeologie en de bijlagen van 21 juli 2017 t/m 31 augustus 2017, inzien in de gemeentewinkel. Ook kunt u dit ontwerp inzien via zoek.officielebekendmakingen.nl. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen tijdens bovengenoemde termijn, bij voorkeur schriftelijk, een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties richt u aan het college van B&W. Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Robert Celie, beleidsmedewerker monumentenzorg Via 0162-579594 of r.celie@geertruidenberg.nl.


Informatieavond
Op donderdag 24 augustus 2017 om 19.30 uur wordt in het gemeentehuis een informatieavond gehouden. Tijdens deze avond lichten wij het ontwerpbeleid toe en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Wilt u bij deze informatieavond aanwezig zijn? Meld u dan hiervoor aan via telefoonnummer 14 0162.

Bron: R. Celie