Oplossing voor sanering WSG

De minister van BiZa en Koninkrijksrelaties heeft een positief besluit genomen over de WSG saneringsaanvraag van november 2017.

Door dit besluit blijft het sociale woningbezit behouden voor mensen met een lager inkomen en krijgen de huurders van WSG een andere sociale verhuurder die financieel stabiel is. Voor de sanering is een verwachte saneringssteun van € 554 miljoen nodig, welk bedrag bij tegenvallers kan oplopen tot maximaal € 701 miljoen. Dit bedrag wordt via heffingen uiteindelijk door alle woningcorporaties in Nederland betaald.

WSG kwam in 2011 in financiële problemen door aankoop van buitensporig veel grondposities waarvoor leningen zijn aangetrokken. De marktwaarde van de grondposities kelderde vervolgens, wat het financiële probleem verder heeft vergroot.

Saneringsbesluit maakt overdracht van het woningbezit mogelijk
In de saneringsaanvraag van november 2017 vraagt WSG toestemming voor overdracht van het woningbezit aan 8 corporaties samen met een bijbehorend pakket leningen, het zogenaamde puzzelmodel. Na de overdracht resteert een leningenschuld van € 541 miljoen, en daarvoor vraagt WSG saneringssteun.

De minister heeft een eenmalige saneringssubsidie toegekend van € 305 miljoen tot maximaal € 386 miljoen, welk bedrag gebruikt wordt voor vervroegde aflossing van een deel van de leningenschuld.
Voor het laatste deel van het leningenpakket kunnen financiers een beroep doen op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat heeft toegezegd bij een aanspraak op de borg mee te willen werken aan de betaling van rente en aflossing.

Puzzelmodel is de beste oplossing
Het behoud van de sociale huurwoningen en de minst kostbare oplossing voor de sector, dat waren de uitgangspunten bij het zoeken naar een oplossing. De achterliggende jaren is het financiële probleem van WSG alleen maar groter geworden door gewijzigde regelgeving, dalende rente en een veranderende waardering van het bezit. Daarom is het goed dat er nu een definitieve oplossing ligt. Het financiële probleem is nu ingekapseld en niet langer een open eind met ongewisse schommelingen.

De WSG-huurders krijgen een andere woningcorporatie als verhuurder, met een goede financiële basis en een goede dienstverlening. De huurovereenkomst van de huurders wordt door die woningcorporatie overgenomen.

Aan de corporatiesector vragen we een grote financiële bijdrage. Dat hadden we graag anders gezien, want we realiseren ons dat het om heel veel geld gaat
Bij de totstandkoming van deze oplossing zijn veel partijen betrokken: de acht regiocorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Autoriteit woningcorporaties, sectoradviescommissie en bestuur van Aedes, huurdersverenigingen en gemeenten.

Betrokken corporaties
Alwel, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier nemen ieder een deel van het WSG-bezit over. Deze acht corporaties zijn als collectief een open en kritisch gesprek met WSG aangegaan, met de realisatie van het puzzelmodel als resultaat. Eind 2017 heeft Woonlinie al 12 woningen van WSG overgenomen.
Wij zijn blij dat deze corporaties het belang van de huurder voorop stellen.

Planning en sluiting
De komende maanden treffen we juridische voorbereidingen om een overdracht van het bezit mogelijk te maken. We verwachten eind 2018 het woningbezit aan de 8 corporaties over te kunnen dragen. De WSG-huurders krijgen tijdig bericht wanneer hun woning door de andere corporatie wordt overgenomen.
De werkorganisatie van WSG houdt hierna op te bestaan. Daarmee verliezen 19 medewerkers hun baan. Met deze medewerkers is een sociaal plan afgesproken.

Bron: WSG