Politieke taal is groot, resultaten blijven uit?

In het bedrijfsleven wordt men afgerekend op de resultaten. In de plaatselijke politiek lijken echter alleen de uitgesproken doelstellingen van belang, welke doelstellingen vervolgens stilzwijgend niet nageleefd worden en vervolgens blijkt dat men zich wel met andere zaken weet bezig te houden zonder hierover met belanghebbenden te communiceren. Omdat de afgesproken resultaten dan uitgebleven zijn stelt men vervolgens zelf (fictieve) resultaten vast en is er nog trots op ook…

Schetst ondernemersvereniging VOG hiermee een somber beeld van de afgelopen periode of mag deze conclusie getrokken worden op basis van oa de volgende feiten:


  • Reeds meer dan 30 jaar houdt de politiek zich bezig met de centrumvisie. 2e helft 2005 is men middels een adviesbureau en een klankbordgroep opnieuw druk aan de slag gegaan met deze materie. 3 november 2005 stelden een tweetal wethouders dat voor eind 2005 de centrumvisie aan de raad aangeboden zou worden met als streven voor 1 april 2006 te komen tot een definitieve centrumvisie. Vervolgens werd het politiek stil rondom de centrumvisie en maandag 20-2 is de klankbordgroep geïnformeerd dat er verder huiswerk gedaan wordt door het extern bureau en dat een datum voor een vervolgstap niet genoemd kan worden. Op naar de volgende 30 jaar…?

  • Sinds februari 2003 is er sprake van officieel overleg tussen gemeente en ondernemersvereniging VOG (voorheen RONDO) over het (voorontwerp) bestemmingsplan Dombosch. Al in februari 2003 kenmerkte dit overleg zich door toezeggingen van de zijde van de gemeente welke vervolgens zonder overleg en/of opgaaf van reden niet nagekomen werden. Ook bijvoorbeeld het toezenden van het verslag van betreffende bespreking werd door gemeente eenvoudigweg vergeten. Anno 2006 (meer dan 3 jaar later!?) is er nog steeds geen definitief bestemmingsplan en vertoont het overleg nog steeds dezelfde kenmerken als 3 jaar geleden. 21-2 heeft ondernemersvereniging VOG opnieuw toezeggingen gekregen over de afhandeling van het bestemmingsplan Dombosch, doch gelet op datgene wat afgelopen 3 jaar gepasseerd is betekent dit geenszins dat genoemde data ook nageleefd gaan worden. Op naar de volgende 3 jaar…?

  • Augustus 2005 werd door een wethouder binnen het college de in zijn ogen noodzakelijke afsluiting van de Hoofdstraat bekend gemaakt. Vanuit ondernemersvereniging VOG is toen gereageerd omdat de gemeente de indruk wekte dat alle ondernemers in de Hoofdstraat instemden met deze afsluiting terwijl dit in werkelijkheid niet zo bleek te zijn. Herhaaldelijke oproepen richting de gemeente om alsnog de dialoog met de gevestigde ondernemers aan te gaan leverde echter geen reactie of activiteit van de zijde van de gemeente op. De afsluiting waartoe de wethouder had besloten is echter ook nog niet gerealiseerd. En nu…?

  • Horecabeleid

  • Economisch beleid

  • Stopzetting bouw EDAH

Het uitblijven van afgeronde resultaten stemt derhalve op zijn minst tot enige bedenkingen met als twijfelachtig laatste wapenfeit het besluit tot het plaatsen van reclameborden binnen de gemeente. Een besluit waartoe men gekomen is zonder enig overleg met de ondernemers en/of ondernemersvereniging VOG.

Naar nu blijkt zijn na de zomervakantie 2005 partijen benaderd door de gemeente om in te schrijven voor het plaatsen van reclameborden binnen de gemeente. Waarschijnlijk op basis van de maximale opbrengst is vervolgens een keuze gemaakt en een contract gesloten. Onder andere ondernemersvereniging VOG is hierbij en afgelopen half jaar op geen enkel moment ingelicht over deze materie, doch ondernemersvereniging de Brug zou hierover wel ingelicht zijn? Mogelijk dat navraag bij Brug-leden echter een ander resultaat zal opleveren en ook de detaillisten voor het grootste deel onbekend waren met deze materie.

Ondernemersvereniging VOG betreurt het uitblijven van afgeronde resultaten afgelopen periode en zet grote vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente zonder enig overleg tot het plaatsen van reclameborden binnen de gemeente en op Dombosch besluit. In deze gevolgde werkwijze is helaas illustratief voor de politieke werkwijze waarmee wij als ondernemersvereniging vaker geconfronteerd worden. Laten we daarom middels politieke taal niet louter positief naar afgelopen periode kijken en hopen dat de politiek verantwoordelijken hun lering trekken uit datgene wat niet gelukt en/of afgerond is. Afgelopen dagen tonen aan dat de samenwerking ontbreekt en de politiek verantwoordelijken menen dat ze het goed gedaan hebben omdat ze de procedures gevolg hebben… In het bedrijfsleven zijn het gelukkig de resultaten die tellen!

Meer informatie over ondernemersvereniging VOG is te vinden op de website vogweb.nl