Problemen binnen college Geertruidenberg

Binnen het college van de gemeente zijn problemen gerezen. Als ondernemersvereniging hebben wij geen standpunt aangaande deze kwestie, doch we hebben onze zorg in algemene zin over de voortgang van activiteiten en ontwikkelingen middels een schrijven aan de politiek verwoord.
Aan: de politieke partijen van de gemeente Geertruidenberg
Raamsdonksveer, 16 juni 2005
Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen binnen het college vragen wij als ondernemersvereniging VOG graag kort uw aandacht.
In de statuten van de VOG zijn de volgende doelstellingen neergelegd:  • het functioneren als klankbord en als belangengroep bij de contacten tussen enerzijds de leden van de vereniging en anderzijds de overheid en overige instanties, waarmede ten behoeve van de leden contacten worden onderhouden;


  • het ondernemen van gezamenlijke acties ten behoeve van de in de gemeente Geertruidenberg gehuisveste ondernemingen, zoals verkeersvoorzieningen, milieuproblemen, beveiliging, groenvoorzieningen, public relations activiteiten en het oplossen van knelpunten;


  • het behartigen van de (politieke) belangen van de in de gemeente Geertruidenberg gehuisveste ondernemingen naar de overheid en semi-overheid alsmede de inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

Tot op heden heeft de VOG zich onder andere ingespannen om de contacten met de gemeente en de politieke partijen te ontwikkelen en uit te breiden.
De VOG heeft geen politieke ambities maar heeft als enige prioriteit het behartigen van de ondernemersbelangen van de in de gemeente Geertruidenberg gevestigde ondernemingen.
Binnen de Gemeente Geertruidenberg zijn op dit moment en voor de toekomst ontwikkelingen ingezet die ons als ondernemer raken, zoals:  • Nieuwe bestemmingsplannen (voor o.a. Dombosch I en II);


  • Aanzet tot centrumrevitalisering;


  • Infrastructurele ingrepen en woningbouwactiviteiten van ongekende omvang.

Nimmer was Geertruidenberg zo vol van bouwactiviteiten en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit vraagt veel daadkracht en continuïteit van het openbaar bestuur
Echter de huidige ontwikkelingen binnen het college creëren bij ons zorgen over de voortvarendheid waarmee voornoemde ontwikkelingen verder gestalte gaan krijgen in onze gemeente. Graag brengen wij deze zorg in dit stadium onder uw aandacht met het verzoek in uw besluitvorming extra aandacht te besteden aan de voortgang en kwaliteit van de eerder genoemde activiteiten en ontwikkelingen Deze activiteiten en ontwikkelingen achten wij immers van vitaal belang voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente en de hier gevestigde bedrijvigheid.
Het moge duidelijk zijn dat wij elke keuze die u als politiek verantwoordelijken maakt respecteren. Wel vragen wij u alles in het werk te stellen er voor zorg te dragen dat voornoemde zaken ongestoord en met voortvarendheid voortgang vinden.
Dank voor uw aandacht en veel wijsheid toegewenst de komende dagen.
Hoogachtend,
Namens bestuur VOG
Henk Adriaanse (voorzitter)