Projectaanvraag Sterk Techniek Onderwijs is goedgekeurd

Het Ministerie van O.C.W. heeft de Amerstreek aanvraag goedgekeurd. Ruim 3 miljoen euro. 

De VOG redactie ontving een brief van de projectgroep Sterktechniekonderwijs Amerstreek waarin het heuglijk nieuws werd verkondigd.

De inhoud van deze brief:

Geachte mevrouw/mijnheer,

Verheugd berichten wij u, dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onze project aanvraag voor subsidie van Sterk Techniek Onderwijs heeft goedgekeurd.

Motivering van het besluit:
De commissie is van mening dat het gaat om een relatief kleine regio maar met een hoge ambitie. De commissie is voldoende overtuigd van de visie, haalbaarheid en uitvoerbaarheid zoals gesteld in uw aanvraag. Uit het plan blijkt een grote betrokkenheid en de commissie erkent dat de aanvrager voor een grote uitdaging staat o.a. in relatie met de verbinding met het MBO en het bedrijfsleven.

De commissie heeft ons een subsidiebedrag van € 3.064.000,00 toegekend. De subsidie wordt verstrekt met ingang van 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2023. De subsidie is bestemd voor de activiteiten zoals vermeld in het activiteiten plan.

Na de zomervakantie zal de stuurgroep aan de slag gaan met de voorbereidingen. Wij zullen u te zijner tijd hierover berichten.

Wij zien uit naar een mooie samenwerking met alle deelnemende scholen, het bedrijfsleven en de betrokken gemeentes.

Wij wensen u een mooie zomervakantie.

Met vriendelijke groet,
namens de stuurgroep

Lees ook: De VOG participeert in het project:”Sterk Techniek Onderwijs”.

De flyer: bedrijfsflyer project SterkTechniekonderwijs

Bron: VOG Redactie