Resultaat poll ‘Evaluatie cameratoezicht’

 De burgemeester is verplicht elke vijf jaar verslag te doen over de doeltreffendheid en de effecten van de plaatsing van camera’s.

Er wordt op de bedrijventerreinen Dombosch I en II al jaren gebruik gemaakt van cameratoezicht.

Op basis hiervan wordt bepaald of het cameratoezicht wordt verlengd. In 2013 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden m.b.t. cameratoezicht op Dombosch. Vanwege deze reden is de gemeente gestart met een nieuwe evaluatie. Uiteraard willen wij de mening van de ondernemers hierin meenemen.

Hiervoor werden een drietal vragen voorgelegd aan de bezoekers van de VOG website. De evaluatie is door 34 personen ingevuld. Op de eerste vraag “Hoe wordt de mate van veiligheid ervaren op Dombosch?” is overwegend positief geantwoord. 59% ervaart Dombosch veilig tot erg veilig, 41% heeft neutraal geantwoord en 0% gaf onveilig als antwoord.

poll1

Op de vraag “Wordt dit veiligheidsgevoel vergroot door de aanwezigheid van camera’s?” gaf 71% ‘Ja’ als antwoord, tegenover 29% ‘Nee’. Op de vervolgvraag “Zo ja, waarom?” waren de antwoorden uiteenlopend. De helft van de personen die ‘Ja’ geantwoord heeft bij vraag 2 heeft ook een reden bij vraag 3 opgegeven. Ook suggesties voor verbetering of uitbreiding zijn daarin gedaan.

poll2

Deze complete resultaten zijn teruggekoppeld naar de gemeente. Dit zal uiteraard meegenomen worden in de toekomstige ontwikkelingen m.b.t. het cameratoezicht op Dombosch I & II.