Schrijven aan raadsleden

Schrijven aan raadsleden n.a.v. actuele ontwikkelingen
Raamsdonksveer, 16 augustus 2005
Geachte heer/mevrouw,
Via deze weg wil ik u informeren over standpunten/activiteiten van ondernemersvereniging VOG, mede in verband met een artikel in BNdeStem zaterdag jl.
Onderzoek parkeren
Aangaande de door het college voorgenomen inventarisatie van het parkeergedrag hebben wij als VOG een standpunt zoals ook verwoord in onze eerdere mail dd 4 augustus (inhoud van dit schrijven is ook terug te vinden op onze website vogweb.nl onder “nieuws”). Naar aanleiding van dit standpunt heeft BNdeStem contact met ons opgenomen waarna artikel met de kop “onderzoek naar parkeren onnodig” zaterdag jl in BNdeStem is verschenen. Dit artikel verandert wat ons betreft niets aan het standpunt zoals omschreven in onze mail dd 4 augustus en met belangstelling wachten wij derhalve nog steeds uw reactie op deze mail af.
Hoofdstraat afsluiten ?
De kwestie over het afsluiten van de Hoofdstraat is een kwestie die in principe ondernemersvereniging de Brug aangaat. Wij, als ondernemersverenig VOG hebben daarom (nog) geen standpunt ingenomen over het wel of niet afsluiten. Wel hebben wij een mening over de gang van zaken/wijze van communiceren. Deze mening is verwoord in schrijven dat als bijlage is bijgevoegd en welke wij u ter info toesturen.
Ontbreken economisch beleid en actieplan ?
Als ondernemersvereniging hebben wij reeds diverse malen opgemerkt dat het ontbreken van een economisch beleid ons zorgen baart. In overleg tussen een afvaardiging van het bestuur van de VOG en de gemeente (dhr. Meijer, dhr. Smits, mevr. de Wolf) 6 januari jl is ons te kennen gegeven dat de gemeente geen economisch beleid heeft en deze ook niet zal opstellen (Uitspraak was “dat men een dergelijke nota niet wenselijk of noodzakelijk achte”!? Dit zou “geen praktisch nut of toegevoegde waarde hebben”). Wel zou de gemeente een economisch werkprogramma in overleg en in samenwerking met de ondernemers opstellen.
Helaas is het echter gebleven bij het uitspreken van deze intentie en is dit onderwerp na deze datum steeds vooruitgeschoven naar de volgende bespreking noch hebben wij enige activiteit op dit gebied kunnen waarnemen. Een uitgebreid economisch beleidsplan is wat ons betreft niet direct noodzakelijk, doch om iets te bereiken zullen we toch echt gezamenlijk actiepunten moeten vaststellen en snel aan de slag gaan. Dit onderwerp kan en mag niet vooruitgeschoven worden.
Deze mail en daarmee voorgaande info zou de indruk kunnen wekken dat dit een uiting is van kritiek zonder doelstelling. Dat mijn persoon en ook de VOG kritisch is betreft een juiste constatering. De kritiek is echter constructief bedoeld en wordt gevoed door de vurige wens om te komen tot een constructieve en effectieve samenwerking tussen ondernemers en gemeente. Mocht deze mail feitelijke onjuistheden bevatten en/of vragen/opmerkingen bij u oproepen dan hoor ik dit graag van u.

Met vriendelijke groet,
Henk Adriaanse
ondernemer + voorzitter ondernemersvereniging VOG