Start opstellen masterplan Dombosch

De gemeente Geertruidenberg stelt samen met de VOG (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg) en de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) een masterplan op voor het Veerse bedrijventerrein Dombosch. Volgende week tekenen de partijen een intentieverklaring.

De meest recente visie op het terrein (Langetermijnvisie Duurzaam Dombosch) dateert uit 2002. Nadat deze visie was opgesteld is deze echter praktisch gezien onderin een kast op het gemeentehuis verdwenen. Er moet nu eind 2008 een nieuw herstructureringsplan liggen.

Volgens de gemeente is het bedrijventerrein verouderd. Het nieuwe plan moet maatregelen bevatten die een verdere veroudering tegengaan en de kwaliteit van het bedrijventerrein verbeteren. Daarbij denken betrokkenen onder andere aan het verhelpen van knelpunten in het verkeer.

Opgemerkt dient te worden dat de gemeente aangeeft verantwoordelijk te zijn voor de openbare veiligheid, groenvoorziening en infrastructuur op oa industrieterrein Dombosch. Hierbij merkt men recentelijk middels een officieel schrijven tevens op dat eind oktober de programmabegroting 2008 door de gemeenteraad is vastgesteld en er is besloten geen gelden te reserveren in de meerjarenbegroting voor het onderwerp revitalisering openbare ruimte/infrastructuur Dombosch. Positief derhalve dat men overgaat tot het gezamenlijk vaststellen van een plan van aanpak doch men ziet nog niet de noodzaak om voor enige daadwerkelijke aanpak middelen vrij te maken. Het VOG-bestuur zal zich blijven inzetten in een poging verandering te brengen in deze gedachtegang.